Oppimisanalytiikkaa STEM-aineissa
Analytiikka opetuksen laatu opintojen ohjaus Oppimisympäristöt

Oppimisanalytiikkaa STEM-aineissa
Lehtori  at Tampereen ammattikorkakoulu (TAMK)


Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden oppimistapahtumissa tuottaman datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia. Datan avulla oppimista voidaan tukea, kehittää ja optimoida. Sen avulla on myös mahdollista kehittää käytettävää oppimisympäristöä sekä oppimateriaaleja. Oppimisanalytiikan määritelmä ei sinänsä rajaa sen käyttöä pelkästään verkkokursseihin. Käytännössä kuitenkin datan kerääminen edellyttää jonkinlaista verkko-oppimisympäristön käyttöä. 

APOA, “Oppimisanalytiikka – Avain Parempaan Oppimiseen AMKeissa”, on Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. APOA-hankkeessa on mukana seuraavat toimijat: Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin AMK, OAMK, SAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). 

APOA-hankkeessa: 

 • Lisätään henkilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista 
 • Kehitetään käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan näkökulmasta 
 • Tuetaan opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytiikan avulla 
 • Luodaan korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä 

Hankkeen osakokonaisuudet: 

 • Oppimisanalytiikan hyödyntäjät: pedagoginen näkökulma (opiskelijat ja opettajat) 
 • Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt: olemassa olevien järjestelmien pilotointi ja rajapinnat, visualisoinnin kehittäminen 
 • Pilottien valinta, toteutus ja arviointi 
 • Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen, johtopäätökset ja suositukset 

Hankkeessa on aloitettu pilotointivaihe syksyllä 2019. Pilotointivaihe kestää syksyn 2019 ja kevään 2020. Hankkeessa tullaan toteuttamaan noin 40 erilaista pilottia. Tämä posteriesitys käsittelee TAMKissa STEM-aineissa toteutettavia pilotteja. Tampereen ammattikorkeakoulusta hankkeeseen ja sen pilotteihin osallistuu opettajia kaikista STEM-aineista: fysiikasta, kemiasta, matematiikasta ja tekniikasta (insinöörikoulutuksesta). Tältä osin hanke on uraauurtava. 

STEM-aineiden pilottien tarkoituksena on selvittää, voidaanko opiskelijan itsesäätelytaitoja tukea tuottamalla heille tietoa omasta aktiivisuudestaan ja toiminnastaan opintojaksolla. Lisäksi opettajan näkökulmasta oppimisanalytiikka kertoo opiskelijoiden materiaalin käytöstä, ajankäytöstä ja aktiivisuudesta. Nämä ovat tärkeitä sekä opiskelijoiden ohjaamisen kannalta, että opintojakson ja sen materiaalien kehittämisen kannalta.  

Tässä APOA-hankkeessa oppimisanalytiikkaa on lähdetty pilotoimaan matematiikan, fysiikan ja kemian opintojaksoilla itsearviointilomakkeen ja aktiivisuuskuvaajan kautta. Aktiivisuuskuvaaja lähetettiin opintojakson opiskelijoille WhatsApp-viestinä viikoittain. Kuvaajassa opiskelija näkee oman edistymisensä opintojaksolla ja opiskelijan siihen mennessä tehtyjen tehtävien ja muiden suoritusten lukumäärän.   

Aktiivisuuskuvaaja sisälsi tiedot:  

 • Opiskelijan kurssikohtainen kokonaisaktiivisuus oppimisympäristössä (perustuu Moodlen lokitietoihin) verrattuna oman ryhmän keskimääräisiin suorituksiin ja edellisen vuoden hyväksytyn arvosanan saaneiden opiskelijoiden keskimääräisiin suorituksiin  

 • Opiskelijan tekemien harjoitustehtävien lukumäärä (kerätty sähköisellä lomakkeella) verrattuna oman ryhmän keskimääräisiin suorituksiin ja edellisen vuoden hyväksytyn arvosanan saaneiden opiskelijoiden keskimääräisiin suorituksiin   

 • Tehdyt verkkotehtävät 

Opiskelijat täyttivät viikoittain viikon ensimmäisillä tunneilla edellisen viikon aihepiireihin liittyen itsearviointilomaketta. Opiskelijat merkitsivät lomakkeelle kirjaimen a – d osaamisensa mukaan edellisellä viikolla käsiteltyjen aihepiirien kohdalle:  

a) Osaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin 

b) Koen oivaltaneeni tämän asian 

c) Luulen ymmärtäväni tämän ainakin osittain, mutta jotain epäselvää siinä on vielä 

d) Tarvitsen vielä harjoitusta ja aikaa tämän ymmärtämiseen  

Hanke on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että opettajien tietämys ja osaaminen oppimisanalytiikasta on kasvanut hankkeeseen osallistuneissa ammattikorkeakouluissa. Yksinkertaisten, valmiiden analytiikkatyökalujen käyttö Moodlessa on lisääntynyt. Aloitettujen pilottien myötä on havaittu, että analytiikan myötä opettajalla on parempi ja reaaliaikaisempi tieto ryhmän etenemisestä ja osaamisen kehittymisestä. Opiskelijoiden ohjaus voidaan kohdentaa niihin kohtiin opintojaksossa, jotka näyttävät vaikeilta ja niihin opiskelijoihin, joilla siihen on erityisesti tarvetta.