Flippaamisella mahdollisuus muutokseen
21st century skills Hyvät käytänteet Opetusteknologia oppijalähtöisyys
Paikka: Windows-talo -
Ajankohta: 22.3.2019 11.00 - 12.15 (1 tunti 15 minuuttia)

Flippaamisella mahdollisuus muutokseen
Professori  at Itä-Suomen yliopisto


Opetus-oppimiskulttuurin muutos eri kouluasteilla voi olla haasteellista. Tässä toimintasessiossa tarjotaan osallistujille mahdollisuus kokea yksi toimivaksi todettu lähestymistapa muutoksen mahdollistamiseen. Toimintasessio rakentuu 15 minuutin alustukseen, 45 minuutin learning cafe-tyyppiseen työskentelyyn ja 15 minuutin lopetukseen yhteiskeskusteluineen.

Muutoksessa pedagogiseksi lähestymistavaksi valittiin käänteinen opetus (Flipped Classroom; FC). Muutoksen toteuttajilla oli siitä positiivisia kokemuksia niin opetuksen muuttamisesta kohti oppimiskeskeistä suuntaan kuin opiskelukulttuurin muuttamisesta kohti opiskelijoiden omasta tiedonhalusta, itsesäätelystä ja innostuksesta lähtevän oppimisen suuntaan. Viimeisessä voidaan puhua käänteisestä oppimisesta (Flipped Learning; FL). FC-lähestymistavan käyttöä tuki myös olemassa oleva tutkimus sekä näkemys, ettei FC-menetelmällä yritetä kerralla muuttaa kaikkea opettajien ajattelussa ja käytännöissä. Tällöin muutos on mahdollista. Kutsumme kokonaistyötämme flippaamiseksi.

Käytännössä muutoksen mahdollistaminen toteutettiin flippauskoulutuksen myötä eräässä suomalaisessa korkeakoulussa. Flippauskoulutus on vuoden mittainen seminaarityyppinen vertaisverkostoa rakentava ja monipuolista tukea antava koulutus, jossa johon opettajat hakevat ja jonka myötä he implementoivat flippausta omassa opetuksessaan. Flippauskoulutuksen keskiössä ovat opetusajattelun muuttaminen opettajakeskeisestä kohti oppimiskeskeistä oppimista ja mielekäs teknologian käyttö. Lisäksi flippauskoulutuksessa on tarkoituksena antaa paremman sisällönoppimisen mahdollistaminen ohella opettajille keinoja huomioida opiskelijoiden työssään tarvitsemia 2000-luvun taidot (esim. yhteistyö-/TVT-/ajattelu-/ongelmanratkaisutaidot jne.).

Toimintasessiossa haluamme antaa osallistujille mahdollisuuden kokea flippauskoulutusta ja -toteutusta käytännössä. Sen toteutuksesta vastaa kuuden henkilön moniammatillinen tiimi, joilla on vankka kokemus flippaamisesta ja sen tutkimusperustaisesta kehittämisestä. Tiimin jäsenet ovat olleet mukana toteuttamassa laaja-alaista muutosta eräässä suomalaisessa korkeakoulussa vuodesta 2016 alkaen, jossa on koulutettu 100 flippariopettajaa, jotka ovat opettaneet yli 8000 opiskelijaa 13 eri koulutusalalla.

Toimintasession alustuksen ja keskustelevan lopetuksen välissä toteutetaan toiminnallinen learning cafe kolmesta ITK:hon valitusta aiheesta: 1) O365-Teams flippauksessa, 2) pedagogisia ja teknologisia lähestymistapoja flippaukseen (ml. TPACK) ja 3) ennakkomateriaalien toteutus ja käyttö flippauksessa. Aihepiiri on ajankohtainen ja kiinnostava sekä laajuudessaan että ratkaisujen monipuolisuudessa innovatiivinen. Aihepiiri sopii erinomaisesti ITK-toimintasessioksi, koska teknologiaa mielekkäällä tavalla hyödyntävän opettamis- ja oppimiskulttuurin muutokseen tarvitaan konkreettisia, ja näyttöön perustuvia menetelmiä. Lisäksi toimintasession toteuttajat tuovat erinomaisen lisän kokemuksen ja asiantuntijuuden myötä ITK:n osallistujille.