Laaja-alaiset taidot OPS-tekstistä arjen käytänteiksi
Assessment Curriculum developing an operational culture Distance education Good practices laaja-alainen osaaminen
Target group: Basic education

Laaja-alaiset taidot OPS-tekstistä arjen käytänteiksi
luokanopettaja  at Oulun kaupunki marjo.maatta@eduouka.fi


Tässä esityksessä tutustutaan Oulun tutoreiden, vuosiluokille 1-9, kehittelemään laaja-alaisten taitojen työkaluun. Työkaluun on koottu opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja koskeva teksti yksiin kansiin ja purettu laaja-alaiset taidot vuosiluokkapareille. Työkalun tarkoitus on helpottaa laaja-alaisten taitojen harjoittelemista koulun arjessa sekä tuoda taidot luontevaksi osaksi oppilaiden jokaista koulupäivää. Näin sekä oppilaat, huoltajat että opettajat tulevat tietoiseksi laaja-alaisista taidoista sekä ymmärtävät paitsi niiden tärkeyden myös niiden merkityksen osana lasten ja nuorten tulevaisuuden työtaitoja. Työkalussa laaja-alaiset taidot on kuvattu oppilaan näkökulmasta ja oppilaan kokemuspohjalta, kuten esim. L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, 5-6 lk ”Opettelen huomaamaan vahvuuteni ja kehittämisen tarpeeni oppimisessa” tai L3, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 1-2 lk ”Harjoittelen oman työskentely-ympäristön siistinä pitämistä ja koulutarvikkeista huolehtimista” tai 3-4 lk ”toimin vastuullisesti luokassa ja kouluyhteisössäni”.

Työkalun avulla Oulun tutorit ovat pitäneet kouluille kiky- ja VESO-iltapäiviä, joiden aikana koulut ovat poikkeuksetta saaneet käynnistettyä oman koulunsa laaja-alaisten taitojen oppimisen ja opettamisen prosessin. Työkalua on helppo soveltaa kunkin koulun omiin tarpeisiin ja se taipuu moneen eri muotoon, mistä esityksessämme näytetään useita eri esimerkkejä. Työkalua on hyödynnetty laaja-alaisten taitojen jatkumon suunnittelussa sekä sen suunnittelussa, mitä taitoja painotetaan milläkin luokka-asteella/luokka-asteparilla. Työkalun avulla tutorit ovat toimineet prosessin käynnistäjinä, mutta pääosassa on ollut koulu ja sen tarpeet. Näin ollen työkalu on toiminut osallistavana tekijänä, joka on sekä mahdollistanut että vaatinut  opettajien aktiivisen laaja-alaisiin taitoihin perehtymistä ja syventymistä.

Tässä esityksessä tarkoitus on esitellä työkalu sekä näyttää esimerkkejä eri kouluilla elämään lähteneistä prosesseista ja se, miten koulut ovat työkalua hyödyntäneet. Työkalun rikkaus on se, että yhtä oikeaa tapaa sen käyttämiseen ei ole vaan kukin koulu voi hyödyntää sitä itselleen parhaimmalla tavalla. Työkalusta on tullut hyvää palautetta ja sen käytännönläheisyyttä ja laajan asian tiivistämistä yksiin kansiin on kiitelty. 50 minuutin aikana kolme esittelijää ehtivät myös esitellä sen, miten he ovat itse omissaluokissaan/kouluissaan työkalua hyödyntäneet ja kuinka moneen erilaiseen työstötapaan työkalu taipuu. Viime syksynä on esim. aloitettu yhteistyö arviointiohjelmisto Qridin kanssa työkalun ottamiseksi osaksi Qridin arviointikirjastoa. Työpajassa esitellään myös vastaavanlainen kielten opetukseen sopiva työkalu, jota ovat olleet kehittelemässä Oulun kielitutorit ja kehittäjäopettaja.

Työpajan osallistujat saavat työkalun itselleen ja pajassa on tavoitteena aloittaa kunkin osallistujan kanssa laaja-alaisten taitojen työstäminen - joko ihan alusta tai osallistujien jo olemassa olevaa laaja-alaisten taitojen opetustapaa rikastaen, monipuolistaen ja näkökulmaa laajentaen. Työpajan tavoitteena on, että kukin osallistuja pohtii laaja-alaisia taitoja juuri oman opettajuutensa ja/tai koulunsa tarpeista lähtien ja pääsee mahdollisesti ensimmäistä kertaa laatimaan koululleen esim. laaja-alaisten taitojen vuosikelloa ja/tai jaksosuunnitelmaa. Workshopin vetäjien tarkoituksena ja tehtävänä ei ole luennoida viittäkymmentä minuuttia vaan toimia työskentelyn käynnistäjinä, ohjaajina ja opastajina.

Vaikka perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman arviointia käsittelevän luvun (luku 6) uudistus ei koskenutkaan laaja-alaisten taitojen opetusta, on uudistuneet arviointilinjaukset huomioitu esityksessä. Laaja-alaisten taitojen arviointia osana oppiaineiden arviointia tarkastellaan esityksessämme uusien arviointilinjausten näkökulmasta.

Esityksessä esitellään myös laaja-alaisten taitojen opetusta ja arviointia etäopetuksessa. Osallistujat saavat lisäksi vinkkejä siitä, miten oppilaat voivat harjoitella vertaispalautteen antamista laaja-alaisten taitojen oppimisessa.