Yhteisopettamista verkossa: Kokemuksia monimuoto- ja verkkoryhmien viestintätaitojen opetuksesta
Cooperation Distance education Good practices Teachership
(30 minutes)

Yhteisopettamista verkossa: Kokemuksia monimuoto- ja verkkoryhmien viestintätaitojen opetuksesta
Tietoasiantuntija  at Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu


Ammattikorkeakoulussa osa tutkinnoista toteutetaan täysin verkossa ja osa monimuotona, jolloin opettajat ovat uuden haasteen edessä: Millä keinoin päästään hyviin oppimistuloksiin ja kuinka luodaan opetuksesta vuorovaikutteista? Miten tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä verkossa? Tässä esityksessä tarkastellaan mm. näitä teemoja Viestintätaidot-opintojakson toteutuksessa. Viestintätaidoissa opetetaan pitkälti lähiopetusmaailmaan liittyviä asioita kuten lukeminen ja kirjoittaminen, ja myös kirjaston osuuteen kuuluvassa tiedonhankinnan osuudessa ovat (painetut) kirjat yhä suhteellisen isossa roolissa.


Esityksessä pohditaan myös, miten yhteisopettajuusmalli sopii verkkoon, kun opettajilla on omat osionsa. Kuinka varmistetaan, että opiskelijat pysyvät opintojaksolla kärryillä mm. etenemisestä ja ymmärtävät kuinka paljon mikäkin osio vaatii omaa itsenäistä verkossa työskentelyä. Millä keinoin ohjaamme ja tuemme opiskelijan oppimispolkua?


Viestinnän lehtori ja kirjaston tietoasiantuntija suunnittelivat opintojakson ja sen aikataulun yhdessä. Pedagogiset mallit ja opetusmenetelmät valittiin tukemaan nimenomaan verkossa oppimista, kuten käänteinen oppiminen ja prosessikirjoittaminen. Vuorovaikutuksen tukena käytettin erilaisia digityökaluja esimerkiksi Teamsia ja Adobe Connect Pro (AC) -ohjelmaa. Lisäksi Moodle-oppimisympäristössä oli videoita sekä tallenteet AC-tapaamisista.

Miten kävi?

 • Meillä on nyt kokemusta työviikkopohjaisesta (täysin) lähiopetuksesta, monimuoto- ja verkko-opetuksesta. Verrattuna perinteisenpään lähiopetukseen monimuoto- ja verkko-ryhmät tarvitsevat yhtä paljon ohjausta ja tukea. Koska välitön vuorovaikutus puuttuu, ohjaaminen ja tuki tapahtuvat Moodlen keskusteluosiossa sekä sähköpostilla.
 • Opiskelijat kokivat, että videomuotoinen materiaali ja AC-tallenteet tukivat hyvin heidän opintojaan. Toisaalta huomasimme myös sen, että jos opiskelija ei ollut tutustunut itsenäisesti verkkomateriaaliin, kuten videotallenteisiin yms., oppimistulos oli heikompi.
 • Kalenteri täyttyi enenmmän iltaopetuksesta ja -ohjauksesta kuin perinteisemmässä luokkahuoneopetuksessa. 
 • Tiedonhaun osuuden osalta opiskelijoilta kerättiin opintojakson alussa ja lopussa tietoa ja kokemuksia opiskelijoiden tiedonhankinnan valmiuksista ennen ja jälkeen opetuksen.

Mitä tästä voimme oppia?

 • Yhdessä suunnitteluun ja aikataulutukseen kannattaa panostaa.
 • Organisaation digimertoriverkoston tuki on tärkeää.
 • Ohjeet kannattaa olla monella eri tavalla saatavilla (tekstinä, kuvana, videoina).
 • Käänteinen opetus toimii hyvin verkossa, kun vaatii materiaalien läpi käymisen jälkeen tiedontestauksen ennen AC-tapaamista
 • Vaatii opettajalta notkeutta toimia erilaisissa digivälineissä (ja myös ohjata opiskelijoita toimimaan näiden kanssa).
 • Hankalampi löytää enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat, joilla on haastetta esim. itseohjautuvuudessa ja lukipulmia.
 • Opettajan työ ja työaika ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana isolta osin verkkoon siirtymisen vuoksi.