Pandemia ja poikkeusolot - koulunkäynnin sujuminen tutoropettajien silmin
Distance education Good practices Tutortoiminta
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Ilomäki Liisa
Time: 12/3/21, 11:15 AM - 11:45 AM (30 minutes)

Pandemia ja poikkeusolot - koulunkäynnin sujuminen tutoropettajien silmin
Tutkija  at Tanhua-Piiroinen Erika


Kevät 2020 aiheutti suuria muutoksia koulutyön toteuttamisen arkeen. Sadat tuhannet oppilaat ja kymmenet tuhannet opettajat siirtyivät etäopetukseen yhdessä yössä. Asiaa ei oltu aiemmin harjoiteltu, ja muun muassa valtakunnallisen  Opeka-kyselyn vastausten mukaan vain 6 prosentilla opettajista oli aikaisempaa kokemusta etäopetuksen toteuttamisesta videovälitteisesti (Opeka 1.1.2019 – 18.3.2020) Muutokset koulutyön arkeen olivat mullistavia niin opettajille, oppilaille kuin heidän vanhemmilleen. Pandemia jatkui syksyllä edelleen, ja etäjaksot ovat jo ehtineet joissain kouluissa vuorotella lähiopetuksen kanssa paikallisin päätöksin. Kaikkialla Suomessa onkin varauduttava tarvittaessa järjestämään opetus osittain etäyhteyksien avulla. 

Poikkeuksellisen kevään tapahtumat kouluissa ovat antaneet aihetta lukuisiin tutkimuksiin. Kesällä 2020 tehtiin myös Digikilta-verkostohankkeen toimesta selvitys tutoropettajien kokemuksista poikkeustilanteessa. Hankkeessa selvitettiin muun muassa, miten etäopetus lähti kouluissa käyntiin ja miten opiskelu sujui, minkälaisia haasteita kohdattiin, minkälaista apua tutorit opettajille tarjosivat ja miten koulujen resurssit taipuivat etäyhteyksillä annettuun opetukseen. 

Syksyllä alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toinen hanke, jossa ovat myös kohteena tutoropettajat ja heidän näkemyksensä kevään tilanteesta sekä siitä opituista asioista ja toimintatavoista. Syksyllä haluttiin erityisesti selvittää, mitä strategisia ja toiminnallisia ratkaisuja on tehty, jotta jatkossa osataan paremmin varautua koulutyön muuttuviin olosuhteisiin. Miten voidaan myös varmistaa tasavertaisen opetuksen tarjoaminen kaikille, erilaisissa olosuhteissa? Haluttiin myös selvittää, minkälaisiin pedagogisiin ratkaisuihin on päädytty ja miten opetushenkilöstön osaamista on kenties tarpeen vahvistaa. Sekä uusien pedagogisten menetelmien että opettajien digivalmiuksien selvittämisen tavoitteena on löytää niitä asioita, joihin niin opettajien kuin tutoropettajien täydennyskoulutuksessa on syytä jatkossa panostaa.

Aluksi syksyllä kartoitettiin tilannetta tutortoiminnan aluekoordinaattoreille suunnatun kyselyn avulla ja sen jälkeen toteutettiin kysely tutoropettajille. Aluetutorit saivat ehdottaa myös kysymysten aiheita tutoropettajille. Kyselyn tuloksia täydennettiin vielä lopuksi haastattelemalla aluekoordinaattoreita.  Foorumiesityksessä kerromme molempien tutoropettajia koskevien selvitysten tuloksista ja johtopäätöksistä.