Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?
opetuksen kehittäminen oppiasteet ylittävä yhteistyö oppiva yhteisö Tutoring työelämäyhteistyö
Location: Esityssali 24 -
Chairperson: Matti Ranta
Time: 3/21/19, 11:15 AM - 11:45 AM (30 minutes)

Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?
yliopisto-opettaja  at Turun Yliopisto


Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksen mukaan vastavalmistuneet opettajat arvioivat oman TVT-osaamisensa hieman kokeneempia opettajia korkeammalle, mutta käytännössä kuitenkin arviointiasteikon puolivälin alapuolelle. Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksessä kävi myös ilmi, että alle puolet kokivat omat tvt-valmiutensa ja osaamisensa riittäviksi verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Samaan aikaan digi-tutor toiminnan avulla suomalaisten koulujen digitalisointia on saatu nytkähtämään eteenpäin, mutta kysymys kuuluu, ovatko valmistuvat opettajat ensimmäisessä työpaikassaan tutoroitavia ja voisivatko he toimia uusilla tiedoilla itse tutoreina?

Turun yliopisto on järjestänyt opettajien erikoistumiskoulutuksia digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen liittyen vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2018 muutosta lähdettiin ajamaan myös perustutkinto-opiskelijoiden koulutustarjontaan, ja hyväksi todetuista tutkimukseen ja työelämätarpeisiin vastaavista kursseista muodostettiin uusi aineopintolaajuinen sivuaine. Uusi opintokokonaisuus laadittiin vastaamaan kysymykseen: “Mitä minun pitäisi osata, jotta voisin toimia valmistumisen jälkeen tulevan työpaikkani digitutorina?” Esityksessä käydään läpi, millainen opintokokonaisuudesta lopulta tuli ja erityisesti sitä, miten opintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat kokevat omat taitonsa riittävän digitutorina toimimiseen opintokokonaisuuden jälkeen.

Opinnoissa on tähdätty siihen, että opiskelijat saisivat laaja-alaisen ja syventävän osaamisen digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen liittyen, jotta he voisivat toimia heti valmistumisen jälkeen koulunsa kehittämisen tukena. Koko muutostyössä on lähdetty siitä ajatuksesta, että opintojen aikana syntyviä harjoitustöitä ja sisältöjä päästäisiin yhteiskehittämään kokeneiden opettajien kanssa nopealla innovaatiosyklillä osana koulujen arkea. Uudistuksen ydintavoitteena on kehittää koulujen osaamista yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa niin, että kehittäjäkoulut tarjoavat opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille kehittämisideoita, joita koulussa haluttaisiin viedä eteenpäin. Opiskelijat laativat näiden kouluista saatujen ideoiden pohjalta kehittämistöinä kouluille valmiita oppitunti- tai teemakokonaisuuksia, joissa yhdistyy teknologian hyödyntäminen ja tieteellinen tutkimustieto. Samalla opiskelijoita on valmistettu digitutorina toimimiseen ja koulun kehittämistarpeiden tunnistamiseen autenttisessa tilanteessa.

Tämä esitys avaa opettajankoulutuksen uusia tuulia opetuksen digitalisointiin liittyen, ja sitä, miten yliopistot pystyvät vastaamaan työelämän muutoksiin. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella näyttäisi siltä, että muutos on mahdollistanut uusia avauksia korkeakoulujen ja suomalaisten koulujen välille.

Kokenut digitutor tai rehtori, tule kuulemaan, miten asiaa on opettajankoulutusnäkökulmasta lähestytty ja jakamaan näkemyksesi siitä, miten opettajankoulutuslaitokset voisivat auttaa uusien digitutorien kouluttamisessa.