Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Vuorovaikutusta lisää verkkoon!
Etäopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 21.4.2023 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Vuoksenranta Satu-Tuulia Koulutuksen kehittämispäällikkö  at Maanpuolustuskorkeakoulu satu-tuulia.vuoksenranta@mil.fi 0299 530 222


Kurjenniemi-Nurmi Armi-Kaarina , Opettaja
Maanpuolustuskorkeakoulu
armi-kaarina.kurjenniemi-nurmi@mil.fi 0299 530 483

Vuoksenranta Satu-Tuulia , Koulutuksen kehittämispäällikkö
Maanpuolustuskorkeakoulu
satu-tuulia.vuoksenranta@mil.fi 0299 530 222

 

Vuorovaikutuksen toteuttaminen mielekkäästi verkko-opetuksessa ei ole opettajalle useinkaan helppoa. Vuorovaikutus on kuitenkin keskeisessä roolissa osana opiskelijan oppimisprosessia, jolloin opettajan tulisikin pohtia, millä keinoin mielekästä eteenpäin vievää vuorovaikutusta voidaan lisätä. Opettajan ja oppijoiden välinen vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti oppimiseen ja oppimaan sitoutumiseen. Tutkitusti ja kokemustemme mukaan opettajan näkökulmasta mielekäs ja luonteva vuorovaikutus lisää myös opettajan hyvinvointia.

Millä keinoin vuorovaikutusta verkkoon? Vuorovaikutusta voidaan tarkastella ja lisätä mielekkään oppimisen keinoja hyödyntäen. Vuorovaikutuksen kehittymiseen liittyy myös hyvä ja turvallinen oppimisilmapiiri. Voimmekin todeta, että ilmapiiri ja vuorovaikutus tukevat toisiaan. Tuomme esityksessä esille joitakin konkreettisia hyväksi havaitsemiamme käytänteitä vuorovaikutuksen ja hyvän oppimisilmapiirin lisäämiseen verkko-opetuksessa. 

Oppijoiden psykologisten perustarpeiden huomioiminen opetuksessa tukee oppimista. Ne sisältyvät myös mielekkään oppimisen periaatteisiin, joita ovat esimerkiksi aktiivisuuden, reflektiivisyyden, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen näkyminen koulutuksessa. Tutkimustieto paljastaa, että merkittävä osa ihmisen päivittäin kokemista myönteisistä tunteista ja koetusta hyvinvoinnista on yhteydessä vapaaehtoisuuteen, kyvykkyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Nämä tekijät liittyvät myös sisäiseen motivaatioon. (Ryan & Desi 2000; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan 2000.) Mielestämme hyvällä ja monipuolisella vuorovaikutuksella verkko-opinnoissa voidaan lisätä opiskelijoiden myönteisiä tunteita oppimisprosessin aikana.

Uudenlaiset verkko-oppimisympäristöt tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiselle, kun valitaan pedagogisesti tavoitteita ja oppijoita parhaiten tukevia ratkaisuja. Verkko-oppimisympäristöä suunniteltaessa siitä tulisikin tehdä muutakin kuin paikka, jossa on pelkkää oppimiseen liittyvää materiaalia ja ohjeistusta. Verkko-oppimisympäristöissä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi erilaisten keskustelualueiden, chattien ja verkkoluentojen avulla. 

Opettajalla on keskeinen rooli suunnitella verkko-oppimisympäristöihin vuorovaikutteisia toimintoja ja kannustaa oppijoita olemaan aktiivisia. Opettajan oma aktiivisuus verkko-oppimisympäristöissä kannustaa myös oppijoita aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan. Esimerkiksi verkkoluennoilla opettaja voi parantaa vuorovaikutusta pienin elein ja äänensävyin. Verkkoluennoilla on myös syytä käyttää erilaisia vuorovaikutuksen ja osallistamisen keinoja, joka tuo opiskelijoille vaihtelevuutta ja erilaisia keinoja vuorovaikutukseen. Opettajan läsnäolotaidot korostuvat, jolloin oppijat kokevat herkemmin tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi, joka voi kannustaa lisäämään osallistumista, sitoutumista ja vuorovaikutusta. Tämä sama koskee myös verkkokeskusteluja ja verkkotehtävien kommentointia. Tällöin opettaja on aktiivinen toimija ja valitsee kirjoitetut sanat, äänipalautteet tai tekemänsä videotallenteet niin, että ne luovat kannustavaa, sitouttavaa, innostavaa ja turvallista ilmapiiriä.