VR-oppimisympäristön yhteiskehittäminen terveysalan ammattikorkeakoulutuksessa
Hyvät käytänteet Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 20.4.2023 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Pesonen Hanna-Mari Yliopettaja  at Centria-ammattikorkeakoulu Hanna-Mari.Pesonen@centria.fi +358 40 681 0588


Kaunisto Nenna , Operations Manager Europe
3DBear Oy
nenna@3dbear.fi +358 40 539 4221

Pesonen Hanna-Mari , Yliopettaja
Centria-ammattikorkeakoulu
Hanna-Mari.Pesonen@centria.fi +358 40 681 0588

Centria-ammattikorkeakoulussa kehitettiin lukuvuonna 2021–2022 VR-oppimisympäristöjä terveysalan koulutukseen. Aiheina olivat turvallinen lääkehoito sekä potilaan peruselintoimintojen arviointi. Tässä esityksessä kuvataan potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin liittyvän VR-simulaation tuottamisprojektia, joka toteutettiin yhteiskehittämisen avulla 3DBearin kanssa. Saatujen kokemusten mukaan VR-simulaatio osoittautui autenttiseksi, mielenkiintoiseksi ja toimivaksi tavaksi oppia. Projekti lisäsi terveysalan opettajien osaamista virtuaalisten opetusmateriaalien tuottamisessa. 

Centria-ammattikorkeakoulu on kolmella kampuksella, Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa, sijaitseva ammattikorkeakoulu, jossa on yhteensä noin 4000 opiskelijaa ja 320 työntekijää. Kokkolan kampuksella koulutetaan sairaanhoitajia suomenkielisessä ja englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa sekä terveydenhoitajia muuntokoulutuksessa. Sairaanhoitajakoulutus on kansallisen lainsäädännön lisäksi säädelty myös EU:n ammattipätevyysdirektiivillä. Lisäksi yleSHarviointi 2018-2020 -hankkeessa määritellyt yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan osaamisvaatimukset ohjaavat opetussuunnitelmaa ja koulutuksen sisältöjä. 

Laadukas hoitotyö edellyttää sairaanhoitajilta vahvaa oman alan kliinistä osaamista ja näyttöön perustuvaa toimintatapaa, jota sairaanhoitajakoulutuksessa pyritään kehittämään erilaisin opetusmenetelmin. Hoitotyön opiskelu toteutuu monimuotoisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi simulaatio-oppimisena, taitopajatyöskentelynä ja kliinisenä harjoitteluna. Tässä kehittämisprojektissa haluttiin tuottaa nyt jo käytössä olevia hoitotyön oppimisympäristöjä ja -menetelmiä täydentäväksi virtuaalinen simulaatio, jossa opiskelijat saavat kokemuksen autenttisesta tilanteesta sairaalan toimintaympäristössä. VR-simulaation haluttiin myös tarjoavan opiskelijoille mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan turvallisessa virtuaalisessa ympäristössä ennen aitoja potilaskohtaamisia.

Terveysalan opettajien tiimi sai projektin alussa koulutuksen VR-teknologian opetuskäyttöön sekä VR-simulaation suunnitteluun ja teknologiseen toteuttamiseen. Opettajat olivat mukana projektin kaikissa vaiheissa: VR-simulaation käsikirjoittamisessa, 360-kuvauksessa, kuvausmateriaalin ja simulaation tehtävien työstämisessä, opettaja- ja opiskelijatestauksessa sekä palautteiden keräämisessä ja simulaation parantelussa. 

VR-simulaation yhteiskehittäminen 3DBearin kanssa oli innostavaa. Työskentelyn mahdollisti opettajille resursoitu työaika ja kaikkien osapuolten sitoutuminen projektiin. Kokonaisuudessaan projekti oli hyödyllinen, koska se antoi opettajille osaamista kehittää virtuaalisia oppimisympäristöjä hoitotyön opetukseen. Opiskelijatestauksesta saatiin jatkokehittämistä varten tärkeää palautetta muun muassa sisällön, tehtävien ja ohjeistuksen parantamiseen. Opiskelijapalaute osoitti, että opiskelijat haluavat käyttää virtuaalitodellisuutta opinnoissaan myös jatkossa. 

Esityksessä kuvataan projekti kokonaisuudessaan käytännön esimerkkien avulla. Esityksessä tuodaan esille yhteistyö teknologian ja yhteiskehittämisen näkökulmasta. Yhteiskehittäminen oli tärkeä osa projektia, jotta opettajien pedagoginen ja substanssiosaaminen saatiin tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistettyä teknologiaan ja VR-oppimisympäristön tuottamiseen.