Pedagoginen Delfoi aavistelee tulevaisuuksia
Pedagoginen Delfoi aavistelee tulevaisuuksia
Hyvät käytänteet
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Tikkanen Jukka Koulutussuunnittelija  at Otavia, Otavan Opisto jukka.tikkanen@otavia.fi


Saariaho Aki , Aineenopettaja
Otaniemen lukio
aki.saariaho@espoo.fi

Olemme parin viime vuoden aikana kehittäneet tulevaisuuksientutkimuksen Delfoi-menetelmän pedagogista käyttöä opiskelijoiden kanssa. Delfoin perusideana on esittää asiantuntijaraadille, tässä tapauksessa opiskelijoille, punnittavaksi asioita esimerkiksi teesien ja niitä taustoittavien tarinoiden muodossa. Anonyymi Delfoi-työskentely tapahtuu verkkoympäristössä ja siihen kuuluu kannanottoja sekä argumentointia. Panelisteille voidaan antaa myös muita kysely- tai avovastaustyyppisiä tehtäviä.

Anonyymiys ja sähköinen alusta tekevät Delfoista hyvän työkalun. Pelkistetyimmillään samaa työtapaa voidaan tehdä myös fyysisessä tilassa kehollisesti ja keskustelemalla, mutta anonymiteetti tuo opetuskäyttöön mahdollisuuden avata turvallisella tavalla keskustelu kompleksisista ja ristiriitaisista aiheista. Olemme toteuttaneet nuorten lukiolaisten kanssa esimerkiksi keskustelun tulevaisuuden rakkaudesta.

Yhdistämällä muita menetelmiä voidaan ennakolta ruokkia ja virittää opiskelijat Delfoi-työskentelyyn, joka vaatii myös ajatushyppyjä eri näkökulmiin. Toisaalta Delfoi-työskentelyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkotyöskentelyssä. Delfoin etuna molemmissa muotoiluissa on se, että kannanotto, usein akseleilla toivottavuus-todennäköisyys, jää henkilökohtaiseksi. Myös oman näkemyksen puolustaminen tai toisten kommentointi sujuu ilman, että opiskelija joutuu pelkäämään omien näkemystensä noloutta tai poikkeavuutta.

Pedagogisen Delfoin etuja ovatkin ajattelun taitojen opettaminen, moniäänisyyden esille tuominen, osallisuus ilman leimatuksi tulemisen pelkoa, demokraattiseen dialogiin osallistuminen ja mahdollisuus oman kannan muutoksen keskustelun seurauksena. Delfoi-työskentely perustuu siihen, ettei tulevaisuudesta ole olemassa varmaa auktorisoitua tietoa, joten oppiminen on autenttista, yhteisöllistä ja rationaalista tiedonrakentamista. Delfoi opettaa myös etsimään vaihtoehtoja ja johdattaa punnitsemisen kautta kohti tulevaisuuteen ulottuvia viisaita päätöksiä.

Esittelemme posterissamme Delfoi-menetelmän ja sovelluksiamme lukiolaisten kanssa. Taustoitamme myös pedagogiikan kulmasta menetelmän piirteitä. Olemme tehneet Delfoi-työskentelyä yli oppilaitosrajojen, mikä tulee myös posterissamme esille.