Vuorovaikutus digitaalisissa oppimisympäristöissä: kokemuksia opettajankoulutuksesta
Vuorovaikutus digitaalisissa oppimisympäristöissä: kokemuksia opettajankoulutuksesta
Etäopetus Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Hille Ruotsalainen
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Vuorovaikutus digitaalisissa oppimisympäristöissä: kokemuksia opettajankoulutuksesta
Nousiainen Tuula yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto tuula.nousiainen@gmail.com 040 534 5357


Ahlström Emilia projektitutkija  at Jyväskylän yliopisto emilia.l.ahlstrom@jyu.fi

Laakkonen Ilona asiantuntija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu ilona.laakkonen@jamk.fi

Laitinen-Väänänen Sirpa johtava tutkija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu sirpa.laitinen-vaananen@jamk.fi

Michelsson Riikka lehtori  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu riikka.michelsson@jamk.fi

Nousiainen Tuula yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto tuula.j.nousiainen@jyu.fi 0405345357

Näykki Piia apulaisprofessori  at Jyväskylän yliopisto piia.t.naykki@jyu.fi

Esitysdiat 

tove.jyu.fi

Noteleb

Tässä foorumiesityksessä tarkastelemme digitaalisissa oppimisen ympäristöissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja sen tukemista. Lähestymme vuorovaikutusta muun muassa läsnäolon, tunnetaitojen ja dialogisuuden teorioiden kautta. Näkökulmana on korkeakouluopetus, erityisesti opettajankoulutus.

Opettajankouluttaja tarvitsee ymmärrystä vuorovaikutuksen emotionaalisesta, sosiaalisesta ja kognitiivisesta ulottuvuudesta sekä osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida vuorovaikutusta erityyppisissä oppimistilanteissa. Digitaaliset ympäristöt haastavat tarkastelemaan ja reflektoimaan vuorovaikutusta uudella tavalla – etenkin läsnäoloon liittyvät kysymykset vaativat erilaisia ajattelutapoja kuin lähiopetuksessa.

Jaamme esityksessämme kokemuksia ja käytännön kehittämistyössä tehtyjä havaintoja siitä, millaisilla tavoilla vuorovaikutusta on pyritty tukemaan koronapandemian aikaisessa etäopetuksessa.  

Kerromme ensinnäkin opettajaopiskelijoiden näkemyksistä liittyen siihen, miten opetusjärjestelyt voivat toimia etäopetusajan kuormitukselta suojaavana tekijänä. Opiskelijat ovat tunnistaneet voimavaratekijöinä esimerkiksi mahdollisuudet vapaamuotoiseen keskusteluun etäopetuksessa, aktivoivat keskustelutehtävät, toimivat sähköiset ympäristöt, ohjeiden selkeyden sekä toisaalta myös armeliaisuuden sitä kohtaan, että aina ei jaksa olla aktiivinen ja osallistua. Myös opiskelijoiden teknologiaorientoituneisuuden havaittiin antavan suojaa ahdistukselta ja uupumukselta, mikä on todettu myös useissa aiemmissa tutkimuksissa. 

Toiseksi tarkastelemme sitä, miten opettajankouluttajien digitaalista ja vuorovaikutusosaamista on tuettu yhteiskehittämisen ja vertaisreflektion kautta. Taustalla on ajatus ”vierellä kulkemisesta” sekä oman osaamisen kehittämisen liittämisestä saumattomasti opintojaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja tämän prosessin ohjattuun reflektioon.

Kolmanneksi jaamme konkreettisia esimerkkejä toimivista etäopetustoteutuksista ja opiskelijoiden reflektioita niistä. Esimerkkien kautta pohdimme muun muassa Community of Inquiry -mallin mukaisten läsnäolon ulottuvuuksien ilmenemistä vuorovaikutusteemaisen opintojakson verkkototeutuksessa sekä rooleihin perustuvassa virtuaalidraamatehtävässä, jossa opettajaopiskelijat toimivat ryhmissä avattarina virtuaalimaailmassa. 

Esitys pohjautuu kahdessa meneillään olevassa hankkeessa tehtävään työhön. Yhtäältä se liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen ”Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä” (TOVE), jota toteutetaan neljän suomalaisen korkeakoulun yhteistyönä (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto). Toisaalta se linkittyy Erasmus+ -hankkeeseen ”No Teacher Educator Left Behind” (NOTELEB), jonka teemana on opettajankouluttajien digitaalisen osaamisen tukeminen ja jossa on mukana partnereita neljästä maasta (Norja, Suomi, Viro ja Saksa).