Verkko-opetuksen parhaat aatteet, laatukäsikirjan uudet vaatteet
Verkko-opetuksen parhaat aatteet, laatukäsikirjan uudet vaatteet
Etäopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 7.10.2022 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Harmaala Ulla Pedagoginen suunnittelija  at Etäkoulu Kulkuri (Kansanvalistusseura sr.) ulla.harmaala@kvs.fi +358444914950


Harmaala Ulla Pedagoginen suunnittelija  at Etäkoulu Kulkuri (Kansanvalistusseura sr.) ulla.harmaala@kvs.fi +358444914950

Soini Virpi Verkko-opettaja  at Etäkoulu Kulkuri (Kansanvalistusseura sr.) virpi.soini@kvs.fi

Esitysdiat

Esitys avaa perusopetusikäisten verkko-opetuksen laadun kehittämisprosessia, jota työstettiin organisaatiossamme lukuvuoden 2021–2022 aikana. Kimmokkeena toimi verkko-oppimisympäristön vaihdosta seurannut tarve päivittää ja täydentää laatukäsikirjan aiempaa, suppeaa versiota. Tavoitteena oli yhtenäistää verkkokurssien käytänteitä sekä parantaa opetuksen laatua ja tasa-arvoa oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi haluttiin helpottaa opettajien työtä tarjoamalla helposti käyttöönotettava ja käytännönläheinen työkalu oman verkkokurssin laadun arvioinnin ja kehittämisen tueksi.  

Uuden laatukäsikirjan kanssa samaan aikaan organisaatiossamme työstettiin myös opinto-opasta ja edistettiin saavutettavuustyötä. Nämä kaikki kehittämistoimet nivoutuivat yhteen ja rikastuttivat toinen toisiaan. Laatutyön myötä esille nousi asioita, joita oli tarpeen linjata koulun johdon kanssa. Käsikirjasta haluttiin selkeä ohjenuora, joka konkretisoi sen, mitä yhdessä ymmärrämme verkko-opetuksen laadulla. 

Opettajat työstivät uutta laatukäsikirjaa johdon tuella koulun kehittämistiimissä kun opettajat itse pääsevät vaikuttamaan oman työn kehittämiseen ja käsikirjan rakentamiseen, yhteisiin käytänteisiin sitoutuminen on silloin luontevaa. Rungon koostamisen jälkeen kehittämistiimi jakaantui pienempiin ryhmiin, joissa työstettiin aiheita tarkemmin. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen aiheita käytiin läpi vielä koko tiimin kesken. Myös ulkopuolinen asiantuntijajoukko (toimikunta) antoi kommentit luonnokseen, jonka jälkeen työstämistä jatkettiin edelleen. Tuloksena oli päivitetty käsikirja. Se sisältää tarkistuslistoja koskien verkkokurssin eri osa-alueita, esim. kurssin sisältö ja runko, reaaliaikaiset opetustuokiot ja verkkovuorovaikutus. Uusi laatukäsikirja saatiin opettajille käyttöön ennen lukuvuoden 2022–2023 alkua. Nyt sen jalkauttaminen on alulla ja saamme ensikokemuksia siitä, miten käsikirja toimii käytännössä. 

Kerromme esityksessämme laatutyön etenemisen vaiheista ja esittelemme esimerkkeinä joitakin osioita uudesta laatukäsikirjasta. Pohdimme myös prosessin haastekohtia sekä sitä, mitä muut voisivat oppia kokemuksistamme. Olennaista on määrittää oman organisaation tarpeet, varata laatutyölle riittävästi aikaa ja koota tiimi, jossa on monipuolisesti erilaisia näkökulmia edustettuina.  

Tule kuulemaan, kuinka organisaatio puetaan laadukkaisiin ja kestäviin verkko-opetuksen vaatteisiin!