Tukiälyä sotealan opiskelijoiden harjoitteluohjaukseen
Arviointi Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Vainio Leena
Ajankohta: 7.10.2022 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Tukiälyä sotealan opiskelijoiden harjoitteluohjaukseen
Weiland Markus Toimitusjohtaja  at Workseed Oy markus.weiland@workseed.fi 0406481188


Viipuri Aki Lehtori  at Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aki.viipuri@xamk.fi 044 7028432

Weiland Markus Toimitusjohtaja  at Workseed Oy markus.weiland@workseed.fi 0406481188

Harjoittelut muodostavat merkittävän osan sotealan AMK-opinnoista. Harjoittelujaksot alkavat jo ensimmäisenä opintovuonna jatkuen viimeisen vuoden syventäviin harjoitteluihin. Tyypillisesti sotealan harjoittelut ovat ohjattuja, eli opettaja osallistuu aktiivisesti opiskelijan harjoittelun ohjaukseen tukien opiskelijaa harjoittelujakson tavoitteiden laadinnassa ja osallistuen väli- ja loppuarviointeihin. Yhdessä työelämäohjaajan kanssa, opettaja tuo asiantuntijuuden opiskelijan osaamisen kehittymiseen harjoittelujaksojen aikana.

Harjoitteluprosessin merkittävän pedagogisen lähtökohdan muodostavaa henkilökohtaisten tavoitteiden laadinta harjoittelujaksolle. Henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan usein ammatin yleisiin osaamisalueisiin pohjautuen huomioiden mm. opiskelijan tausta, aikaisemmissa harjoitteluissa esiin nousseet kehittämiskohteet ja harjoittelupaikan tarjoamat palvelut ja työtehtävät. Opiskelijan tarvitsema tuki tavoitteiden laadinnassa on usein merkittävä työkuorma ohjaavalle opettajalle, koska opettajalla saattaa olla kokonaisia opiskelijaryhmiä samanaikaisesti ohjattavana. Opiskelijat tarvitsevat usein saman tyyppistä ohjausta ja palautetta laadukkaiden tavoitteiden muotoiluun, koska tavoitteiden tulisi olla arvioijan kannalta selkeästi rajattuja helpottaen niiden arviointia.   

Workseed Oy on yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt luonnollisen kielen analysointiin pohjautuvan menetelmän opiskelijan laatimien tavoitteiden palautteen automatisointiin. Menetelmän avulla opiskelija voi halutessaan pyytää sovellukselta pikapalautteen laatimaansa tavoitteeseen ennen varsinaista opettajan tekemää tavoitteiden läpikäyntiä. Menetelmällä ei pyritä korvaamaan opettajan ja harjoitteluohjaajan palautteenantoa ja tavoitteiden hyväksymistä, vaan pyritään ohjaamaan opiskelijaa pidemmälle itsenäisessä työskentelyssä. Menetelmässä on huomioitu harjoittelujaksojen ja osaamisalueiden väliset erot sekä tietosuojavaatimukset.

Foorumi-esityksessä esitellään kehitetty Workseed-alustan ominaisuus soteharjoittelujen ohjaukseen, käyttökokemukset ja edut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja harjoitteluohjaajien näkökulmasta.