Oppivelvolliset nuoret lukio-opiskelijoina verkossa
Etäopetus Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 7.10.2022 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Lehikoinen Eeva verkko-ohjaaja  at Otavia / Nettilukio eeva.lehikoinen@otavia.fi 044 794 3274


Lehikoinen Eeva verkko-ohjaaja  at Otavia / Nettilukio eeva.lehikoinen@otavia.fi 044 794 3274

Linnansaari-Rajalin Terhi verkko-ohjaaja  at Otavia / Nettilukio terhi.linnansaari-rajalin@otavia.fi 040 129 5038

Miten nuori voi suorittaa oppivelvollisuuttaan, jos hän peruskoulun jälkeen muuttaa väliaikaisesti ulkomaille tai vaativa urheiluharrastus ei mahdollista lähilukiossa opiskelua? Mitä jos nuorella on valmiudet lukio-opintoihin, mutta hän ei terveydellisistä, sosiaalisista tai muista henkilökohtaisista syistä pysty osallistumaan lähiopetukseen? Osallistuminen lähiopetukseen on nuorelle ensisijainen vaihtoehto, mutta nuoren elämäntilanne voi olla sellainen, että lähiopetukseen osallistuminen ei ole mahdollista. Yksi mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutta on tehdä lukio-opintoja kokonaan verkossa. Esityksessä tarkastellaan toimivia käytäntöjä etenkin ohjauksen osalta silloin, kun oppivelvolliset nuoret opiskelevat kokonaan verkon välityksellä. Lisäksi pohdimme, millaisia valmiuksia nuorella tulee olla, jotta lukio-opinnot verkossa voivat onnistua. 


Mitä tarkoittaa lukio-opinnot kokonaan verkossa? Nuori opiskelee itsenäisesti omaan tahtiin oppimisympäristön verkkokursseilla. Verkkokursseilla tehdään erilaisia oppimistehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa. Opettajalta voi kysyä apua ja neuvoja kurssin aikana ja kurssin päätteeksi opettaja arvioi tehtävät ja antaa palautetta. Valmista etenemispolkua tai lukujärjestystä ei ole, vaan kaikille opiskelijoille tehdään oma opiskelusuunnitelma ja nuori vastaa itse (huoltajan ja ohjaajan tuella) omasta opiskelurytmistään.


Kuluvan lukuvuoden aikana oppivelvollisille nuorille on oppilaitoksessamme järjestetty pakollisia viikoittaisia ryhmätapaamisia verkossa ja osallistumisprosentti on ollut hyvä. Ryhmätapaamisissa on käsitelty erilaisia opiskeluun liittyviä aiheita ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua puhumalla, chattiin kirjoittamalla tai esitysdiaan kirjoittamalla. Osalle nuorista ryhmässä oleminen on vaikeaa ja siksi on haluttu luvata, että verkon ryhmätapaamisissakaan ei tarvitse avata omaa kameraa tai mikrofonia, mutta paikalle pitää tulla. Ryhmätapaamiset ovat mahdollistaneet tunteen ryhmään kuulumisesta, tarjonneet mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja näin lisänneet osallisuutta. Ryhmätapaamiset ovat myös olleet väylä opinnoista tiedottamiseen. Ryhmätapaamisia ovat vetäneet nuorten omat verkko-ohjaajat.


Verkossa opiskelevat oppivelvolliset nuoret tapaavat omaa ohjaajaansa noin kerran kuussa verkon välityksellä - myös huoltaja on tervetullut ohjauskeskusteluihin. Ohjauskeskusteluissa kysellään kuulumiset, jutellaan opinnoista ja katsotaan opintojen etenemistä. Oma ohjaaja auttaa opintojen suunnittelussa ja kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Oma ohjaaja ohjaa tarvittaessa eteenpäin erityisopettajan, kuraattorin, terveydenhoitajan tai psykologin juttusille. Näiden tahojen kanssa oppivelvollisen nuoren on mahdollista jutella verkon välityksellä opintojen aikana. 


Mitä itsenäinen verkko-opiskelu lukiossa vaatii opiskelijalta? Nuorella tulee olla riittävät akateemiset valmiudet selviytyä lukio-opinnoista ylipäätään eli perustaitojen etenkin äidinkielessä, ruotsissa, englannissa ja matematiikassa tulee olla hyvällä pohjalla. Sen lisäksi nuorella tulee olla itseohjautuvuutta, itsekuria ja määrätietoisuutta. Nuoren tulee pystyä sitoutumaan yhdessä laadittuihin tavoitteisiin ja sopimuksiin. On tärkeää, että huoltajat huolehtivat nuoren päivärytmistä ja opiskelurytmistä eli perheen vahva tuki on myös yksi olennainen taustatekijä. Vaikka on pyritty luomaan mahdollisuuksia tavata muita opiskelijoita myös verkossa, opiskelu voi olla yksinäistä, ja siksi onkin eduksi, jos nuori pitää itsenäisestä työskentelystä ja sosiaalisia kontakteja on oppilaitoksen ulkopuolella. 


Itsenäinen verkko-opiskelu lukiotasolla ei missään nimessä sovi kaikille nuorille ja lukuvuoden aikana on tullut monenlaisia haasteita vastaan. Osa nuorista kaipaisi opettajan opetusta itsenäisen opiskelun rinnalla tai tukiopetusta tietyissä aineissa. Osalla opiskelijoista haasteet elämäntilanteessa ovat niin suuria, että opiskelu ei meinaa onnistua ja tukeminen etäyhteyksien kautta on paljon haastavampaa kuin lähellä kasvotusten. Kuitenkin monelle verkko-opinnot ovat olleet uusi alku ja reitti eteenpäin. Verkko-opinnot voivat mahdollistaa omannäköisen opiskelupolun silloin kun lähiopiskelu ei ole mahdollista ja nuorella on valmiudet pärjätä lukio-opinnoissa.

Esityksessä kerromme kokemuksiamme oppivelvollisten ryhmän vetämisestä verkossa (lukuvuodelta 2021-2022). Kerromme onnistumisista, haasteista ja hyvistä käytänteitä. Kerromme myös, mitä valmiuksia tarvitaan, että opiskelu verkossa onnistuu.