Nettilukutaitojen opetus yläkoulussa: Oppilaiden näkökulma
Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 6.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Alamettälä Tuulikki Tutkijatohtori  at Tampereen yliopisto tuulikki.alamettala@tuni.fi 0442849921


Alamettälä Tuulikki Tutkijatohtori  at Tampereen Yliopisto tuulikki.alamettala@tuni.fi 0442849921

Nettilukutaidoilla tarkoitetaan taitoja hakea, arvioida ja käyttää internetin tietolähteitä. Vaikka nuoret ovat altistuneet digitaaliselle medialle pienestä pitäen, se ei tarkoita, että heidän taitonsa toimia netissä olisivat automaattisesti riittävät. Aikaisemmat tutkimukset osoittavatkin, että nuorten taidoissa on kehittämisen varaa. Näiden valmiuksien opettaminen luo myös haasteita opettajille.

Tutkin väitöstutkimuksessani nuorten nettilukutaitojen kehittymistä. Tutkimuksen keskiössä oli opetusinterventio, joka pohjautui informaatiolukutaidon opetukseen kehitettyyn ohjatun tutkimisen malliin (Guided Inquiry Design). Tarkastelin malliin perustuvien opetuksellisten ratkaisujen toimivuutta ja niiden vaikutusta oppilaisiin. Tutkimus oli pitkittäistutkimus: seurasin oppilaita 7. luokalta 8. luokalle. Tutkimuksessa toteutettu opetusinterventio sisälsi tiedon hakua, arviointia ja käyttöä vaativia oppimistehtäviä. Mittasin intervention vaikutuksia oppilaisiin esi-, jälki- ja seurantatesteillä. Kontrolliryhmänä toimivat luokat, joita ei altistettu interventiolle. Testitulokset osoittivat, että interventiolla oli positiivinen, joskaan ei pitkäkestoinen vaikutus.

Tässä esityksessä paneudun siihen, miten oppilaat itse kokivat opetusintervention ja oman toimintansa sen aikana. Nettilukutaitojen opetukseen liittyviä interventiotutkimuksia on yläkouluissa toteutettu melko vähän. Oppilaiden kokemuksia ei ole kartoitettu niissä yhdessäkään. Tämä esitys tarjoaa oppilaiden näkökulman aiheeseen, ja mahdollistaa siten myös opetuksen kehittämisen oppilaslähtöisesti.

Tein aineistonkeruun vuosina 2015–2017 väitöstutkimukseni ohessa. Tuolloin havainnoin väitöstutkimukseeni liittyvien interventiokurssien oppitunteja, haastattelin opettajia ja teetin oppilailla kyselyjä ja testejä. Kaiken muun aineiston käsittelin väitöskirja-artikkeleissani, mutta oppilaiden omia kokemuksia kartoittavat kyselyt jäivät tilan ja ajan puutteen vuoksi väitöstutkimukseni ulkopuolelle. Kyselyssä keräsin tietoa oppilaiden oppimiskokemuksista, toimintatavoista ja haasteista intervention aikana. Tämä esitys avaa niitä.