Hybridiopetuksen pedagogiikkaa kehittämässä
Hybridiopetus Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Teemu Leinonen
Ajankohta: 6.10.2022 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Manninen Annamari yliopistonlehtori, TaT  at Lapin yliopisto annamari.manninen@ulapland.fi 040-4844368


Manninen Annamari yliopistonlehtori, TaT  at Lapin yliopisto annamari.manninen@ulapland.fi 0404844368

Parpala Mari projektikoordinaattori, suunnittelija, TaM  at Lapin yliopisto mari.parpala@ulapland.fi

Pandemia ajasta palautuminen normaaliin opetukseen toi mukanaan etäopetuksen ja luokkaopetuksen yhdistämisen tarpeen koulutusohjelmassamme Lapin yliopistossa. Osa opiskelijoista jatkoi opiskelua terveys ja perhesyistä etänä ja osa palasi lähiopetukseen. Tätä etä- ja lähiosallistumisen yhdistämistä samassa opetustilanteessa kehitimme hybridiopetuksen malliksi.

Tutkimuksemme ja kehittämistyö toteutettiin kuvataidekasvatuksen eli kuvataiteen aineenopettajien koulutuksessa keväällä 2022 osana OpenDigiTaito-hanketta. Erillaisia hybridiopetuksen muotoja kokeiltiin osana kolmea eri kurssia yliopiston lehtorin ja projektikoordinaattorin yhteistyössä. Kurssit toivat eteen erilaisia etä- ja lähiopetuksen yhdistämisen haasteita, kun hybridiopetusta toteutettiin teoriapainotteisella kurssilla, työpajatoiminnassa sekä pedagogisella kurssilla. Kurssien päätteeksi keräsimme nimettömänä palautetta kursseille osallistuneilta opiskelijoilta ja aineistona käytimme lisäksi tunneilla käytyjä keskusteluja ja omia muistiinmerkittyjä huomioita.

Kokemusten analysoinnin ja reflektoinnin kautta esitämme tuloksena hybridiopetuksen pedagogista mallia, joka tuo esiin etäopetuksesta ja kontaktiopetuksesta poikkeavia haasteita ja tarpeita erityiselle pedagogiselle lähestymistavalle. Tutkimuksessamme hybridiopetus osoittautui pedagogisesti omanlaisekseen opetustilanteeksi poiketen selkeästi sekä etäopetuksesta että lähiopetuksesta. Tuloksista tiivistämämme mallin kautta opettaja voi huomioida hybridiopetuksen erityisiä mahdollisuuksia ja vaatimuksia, sekä valmistaa ja tukea opiskelijoita sekä lähi- että etäosallistumismuodoissa tähän erityiseen oppimisen tapaan. Vaikka tutkimuksemme liittyy erityiseen alaan, taidekasvatuksen kontekstiin, näemme siinä yleisiä piirteitä ja soveltamisen mahdollisuuksia laajemmin kolmannen asteen opetuksessa, mutta myös toisen asteen koulutuksessa ja aikuiskasvatuksessa.