Digipolku-hankkeesta tukea DigiOnen käyttöönottoon
Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 6.10.2022 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Digipolku-hankkeesta tukea DigiOnen käyttöönottoon
Sälevä Sari Opettaja  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071


Sutinen Riina Hankekoordinaattori  at Jyväskylän kaupunki riina.sutinen@jyvaskyla.fi 0503219927

Sälevä Sari Hankekoordinaattori  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071

Digipolku - digitaitojen yhteiset oppimispolut -hankkeen painopisteenä on opetuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti TVT-strategian, TVT-oppimispolkujen, TVT-osaamisen arviointityökalujen, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta. Hankkeessa ideoidaan ja kehitetään Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisia oppimispolkuja ja innovatiivisia opetuskäytänteitä. Hankkeessa ovat mukana kaikki seitsemän DigiOne-kuntaa jakaen tietoa, hyviä käytänteitä ja materiaalia kaikkien kuntien hyödynnettäväksi. Nykyiset kuntien TVT-osaamisen kuvaukset, oppimispolut ja TVT-strategiat ovat yhteistä materiaalia, joka toimii yhteisen kehittämisen pohjana.  

 

DigiOne-hankkeessa on saatu ensimmäistä kertaa seitsemän isoa kaupunkia aidosti kehittämään yhdessä työvälinettä, jolla on isoja vaikutuksia niin kansallisesti kuin mahdollisesti jopa kansainvälisesti koulujen arkeen. Digipolku-hanke tekee tiivistä yhteistyötä DigiOnen kanssa kehittämällä ja pilotoimalla Opetuksen suunnittelu -palvelua. Palvelussa opetussuunnitelma ja esimerkiksi oppimisen tukeen liittyvät asiat tuodaan opettajan työn tueksi osaksi opetuksen suunnittelua.  Palvelun kehitysryhmässä ovat mukana Digipolku-hankkeen koordinaattorit ja pääsääntöisesti opettajataustaiset kuntien edustajat. Digipolku-hankkeessa yhtenä isona tavoitteena on Opetuksen suunnittelu -palvelun pilotoinnin suunnittelu ja koordinointi kaikissa DigiOne-kunnissa.  Tämän tueksi hankkeessa koulutetaan jokaiseen hankekuntaan pedagogiset tukihenkilöt, joiden tehtävänä on olla pilotoivien koulujen opettajien tukena Opetuksen suunnittelu -palvelun pilotoinnissa. Heidän tärkein roolinsa on auttaa kouluja pedagogisen toimintakulttuurin muutoksessa, joka väistämättä on edessä jokaisessa DigiOne-kunnassa.  

  

Opettajat tulevat olemaan DigiOne-alustaa työkseen käyttävistä käyttäjäryhmistä suurin. Opetuksen suunnittelu -palvelu tuo opettajien tämänhetkiseen pedagogiseen toimintakulttuuriin suurimman muutoksen. Sen vuoksi on tärkeää, että tämän palvelun pilotointi ja käyttöönotto hoidetaan kaikissa DigiOne-kunnissa esimerkillisesti. Myös pilotoinnin suunnittelussa ja koordinoinnissa tehty kuntien yhteistyö mahdollistaa hyvien toimintatapojen löytymisen ja jakamisen jo pilotointivaiheessa ennen varsinaista käyttöönottoa.  

  

Syksyllä 2023 tapahtuva koko DigiOne-palvelukokonaisuuden käyttöönotto tulee olemaan valtava ponnistus kaikille mukana oleville DigiOne-kunnille. Digipolku-hankkeessa kehitetään toimintakulttuuria tällaisen ison muutoksen läpiviemiseen, jolloin kehitetyt toimintatavat ja hankkeessa saadut tulokset auttavat käyttöönoton onnistumista myös muiden DigiOne-palveluiden osalta. ITK-päivillä 2022 on tarkoitus esitellä Digipolku-hankkeen tähänastista toimintaa, jossa ominaispiirteenä on jatkuva kuntarajat ylittävä kehittämistyö, joka mahdollistaa oman kunnan käytäntöjen ja kehittämistyön parantamisen toisilta oppien.