Digiperustaitoja turvallisessa digitaalisessa oppimisympäristössä
Digiperustaitoja turvallisessa digitaalisessa oppimisympäristössä
Etäopetus Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 7.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Haapala Sari Erityisasiantuntija  at Erilaisten oppijoiden liitto ry sari.haapala@eoliitto.fi 0442820028


Heikkinen Sari Erityisasiantuntija  at Erilaisten oppijoiden liitto ry/ Oppimisen apuvälinekeskus sari.haapala@eoliitto.fi 044 282 0028

Marttinen Riikka Erityisasiantuntija  at Erilaisten oppijoiden liitto ry/ Oppimisen apuvälinekeskus riikka.marttinen@eoliitto.fi 050 443 0901

Esitysdiat 

Perusdigitaitojen hallinta on välttämätön taito tämän päivän opettajille, mutta silti moni kokee siinä haasteita ja riittämättömyyttä. On opettajia, jotka kuormittuvat liiaksi digilaitteiden käyttämisestä varsinkin silloin, kun heidän ongelmanratkaisutaitonsa ja ymmärrys käyttöjärjestelmien toiminnasta on vaillinainen. Usein näillä opettajilla on taustalla erilaisia haasteita, jotka hidastavat ja vaikeuttavat heidän oppimisprosessiaan. Haasteiden vuoksi osa kokee myös häpeää ja ulkopuolisuutta, mikä estää pyytämästä apua tai koulutuksissa ”tyhmien kysymysten” kysymistä. Yleensä opettajille suunnatuissa digikoulutuksissa erilaisia oppimisen haasteita ei huomioida riittävästi. Tämän vuoksi myös uusien digitaitojen omaksuminen ja soveltaminen ei onnistu tavanomaisten koulutusten annilla.

Ratkaisuna näihin haasteisiin kehitimme prosessimaisen koulutussarjan, jossa panostettiin osallistujien turvallisuuden tunteeseen, erilaisten oppimistapojen huomioimiseen ja rauhalliseen etenemistahtiin. Koulutuskerroilla osallistujille annettiin riittävästi aikaa harjoittelulle ja kysymyksille sekä etsittiin yhdessä ratkaisuja erilaisiin vastaan tulleisiin ongelmatilanteisiin. Koulutuksissa pureuduttiin myös osallistujien ongelmanratkaisutaitoihin ja jaettiin hyviä kokemuksia selviytymiskeinoista. Koulutussarja sisälsi Office 365 oppimistyökalujen (Syventävä lukuohjelma), Teamsin, Powerpointin sekä monikanavaisten oppimisalustojen ja hyödyllisten mobiilisovellusten harjoittelua. Yksi näkökulma oli tarjota opettajille itselleen helppokäyttö- ja saavutettavuustyökaluja oman työn tueksi sekä omien oppilaidensa oppimisen tukemiseksi.

Kokemukset koulutussarjasta ja toimintatavoista olivat erittäin hyviä. Opettajilta saamamme palautteen mukaan juuri tällaista lähestymistapaa he olivat kaivanneet. Kohderyhmän tavoittamista ja koulutukseen hakeutumista edisti suora puhe opettajien koetuista digitaitohaasteista ja samaistuttavien digilaitteiden käyttökokemusten  kuvaileminen. Lisäksi lupaus turvallisesta oppimisympäristöstä ja rauhallisesta etenemistahdista rohkaisivat tätä kohderyhmää osallistumaan koulutuksiin.

Osallistujat kokivat, että he rohkaistuivat käyttämään digilaitteita ja -ohjelmia aiempaa monipuolisemmin. Lisäksi he kertoivat saaneensa uusia välineitä omien digitaitojensa kehittämiseksi. Palautteen mukaan myös vertaistuki koettiin erittäin tärkeäksi osaksi koulutusta.  Hankkeessa onnistuimme luomaan oppimisympäristön, jossa oli tilaa ”tyhmille kysymyksille” eikä omaa digitaitojen tasoa tarvinnut hävetä. Hanke opetti, että koulutuksissa kannattaa käyttää aikaa turvallisen oppimisympäristön luomiseen ja puhua auki myös kouluttajan mielestä itsestäänselvätkin asiat.

Foorumisesityksessä kerromme koulutuskokeilustamme, jaamme kokemuksia siitä, kuinka huomioida erilaiset oppijat koulutuksissa sekä esittelemme muutamia digitaalisia keinoja, joiden avulla opettajat voivat huomioida erilaiset oppijat omassa työssään paremmin. Lisäksi kerromme tulevasta, kaikille avoimesti jaettavasta julkaisusta, johon on kerätty kokemuksia koulutuksesta ja oppimista tukevista digitaalisista ominaisuuksista.