Ammatillisen koulutuksen aloittavien opiskelijoiden tietoteknisten taitojen itsearvioinnista
Etäopetus Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Mäenpää Heikki
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Ammatillisen koulutuksen aloittavien opiskelijoiden tietoteknisten taitojen itsearvioinnista
Suominen Sanni Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi 0451226473


Suominen Sanni Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori, verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava  at Riveria sanni.suominen@riveria.fi 0451226473

Verkko-opetuksen suunnittelu olisi hyvä aloittaa aina kohderyhmäanalyysillä. Kyselyillä voidaan selvittää esimerkiksi opiskelijoiden tietoteknisiä perusvalmiuksia ja tätä kautta tietoteknisen tuen tarvetta verkko-opiskelun aikana. Esitykseni pohjautuu laajaan kyselyyn, jolla selvitettiin ammatillisen koulutuksen aloittavien, seitsemää eri alaa edustavien opiskelijoiden (N=824) käsityksiä muun muassa heidän omista tietoteknisistä perustaidoistaan. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli opiskelualan vaikutus opiskelijoiden vastauksiin. Opiskelijoiden vastauksia analysoidessa havaittiin, että opiskeluala vaikuttaa merkitsevästi opiskelijoiden kokemuksiin heidän tietoteknisistä taidoistaan: sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kokivat taitonsa monin paikoin huonommiksi ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat, odotetusti, paremmiksi kuin muiden alojen opiskelijat. Yksi selittävä tekijä alakohtaisissa eroissa saattaa olla alojen erilaiset sukupuolijakaumat. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vaikka sukupuolten tietoteknisissä taidoissa ei olisi todellista eroa, naiset arvioivat taitonsa heikommiksi kuin miehet.

Kyselytulokset tarjosivat runsaasti arvokasta tietoa siitä, mitä verkko-opiskelun kannalta oleellisia tietoteknisiä taitoja opiskelijat kokivat ja eivät kokeneet hallitsevansa. Tietoteknisten taitojen itsearviointiin liittyvät tulokset julkaistiin syksyllä 2021 kansainvälisessä vertaisarvioidussa lehdessä. Tässä esityksessä referoin edellä mainitun, verkko-opetukseen liittyvän väitöstutkimukseni ensimmäisen osatutkimuksen keskeisimpiä tuloksia, ja esittelen, miten tulokset on huomioitu ammatillisen oppilaitoksemme yhteisten tutkinnon osien ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Esittelen muun muassa, millainen erilaisia teknisiä ohjeita sisältävä aloitusosio kaikista verkko-opinnoistamme löytyy ja miten opiskelija eri aktiviteeteista teknisten ohjeiden pariin ohjataan. Riittävä ja oikea-aikainen tekninen tuki on erityisen tärkeässä roolissa asynkronisessa verkko-opiskelussa.

Kyselylomakkeen avulla selvitettiin myös opiskelijoiden verkko-opetukseen ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opetukseen liittyviä odotuksia. Jos tähän osatutkimukseen liittyvä artikkeliprosessi on edennyt riittävästi ennen esitystä, havainnollistan esityksessäni myös, miten opiskelijoiden verkko-opetukseen liittyvät toiveet ja odotukset on käytännössä verkko-opinnoissamme huomioitu.

Artikkeli: New Vocational School Students’ Basic ICT Skills Self-Assessment

eriveria.fi