Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Vuorovaikutus digitaalisissa oppimisympäristöissä: kokemuksia opettajankoulutuksesta
Etäopetus Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Vuorovaikutus digitaalisissa oppimisympäristöissä: kokemuksia opettajankoulutuksesta
Nousiainen Tuula yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto tuula.nousiainen@gmail.com 040 534 5357


Laakkonen Ilona asiantuntija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu ilona.laakkonen@jamk.fi

Laitinen-Väänänen Sirpa johtava tutkija  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu sirpa.laitinen-vaananen@jamk.fi

Michelsson Riikka lehtori  at Jyväskylän ammattikorkeakoulu riikka.michelsson@jamk.fi

Ahlström Emilia projektitutkija  at Jyväskylän yliopisto emilia.l.ahlstrom@jyu.fi

Nousiainen Tuula yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto tuula.j.nousiainen@jyu.fi 0405345357

Näykki Piia apulaisprofessori  at Jyväskylän yliopisto piia.t.naykki@jyu.fi

Tässä foorumiesityksessä tarkastelemme digitaalisissa oppimisen ympäristöissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja sen tukemista. Lähestymme vuorovaikutusta muun muassa läsnäolon, tunnetaitojen ja dialogisuuden teorioiden kautta. Näkökulmana on korkeakouluopetus, erityisesti opettajankoulutus.

Opettajankouluttaja tarvitsee ymmärrystä vuorovaikutuksen emotionaalisesta, sosiaalisesta ja kognitiivisesta ulottuvuudesta sekä osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida vuorovaikutusta erityyppisissä oppimistilanteissa. Digitaaliset ympäristöt haastavat tarkastelemaan ja reflektoimaan vuorovaikutusta uudella tavalla – etenkin läsnäoloon liittyvät kysymykset vaativat erilaisia ajattelutapoja kuin lähiopetuksessa.

Jaamme esityksessämme kokemuksia ja käytännön kehittämistyössä tehtyjä havaintoja siitä, millaisilla tavoilla vuorovaikutusta on pyritty tukemaan koronapandemian aikaisessa etäopetuksessa.  

Kerromme ensinnäkin opettajaopiskelijoiden näkemyksistä liittyen siihen, miten opetusjärjestelyt voivat toimia etäopetusajan kuormitukselta suojaavana tekijänä. Opiskelijat ovat tunnistaneet voimavaratekijöinä esimerkiksi mahdollisuudet vapaamuotoiseen keskusteluun etäopetuksessa, aktivoivat keskustelutehtävät, toimivat sähköiset ympäristöt, ohjeiden selkeyden sekä toisaalta myös armeliaisuuden sitä kohtaan, että aina ei jaksa olla aktiivinen ja osallistua. Myös opiskelijoiden teknologisen kokemuksen havaittiin antavan suojaa ahdistukselta ja uupumukselta, mikä on todettu myös useissa aiemmissa tutkimuksissa. 

Toiseksi tarkastelemme sitä, miten opettajankouluttajien digitaalista ja vuorovaikutusosaamista on tuettu yhteiskehittämisen ja vertaisreflektion kautta. Taustalla on ajatus “vierellä kulkemisesta” sekä oman osaamisen kehittämisen liittämisestä saumattomasti opintojaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja tämän prosessin ohjattuun reflektioon.

Kolmanneksi jaamme konkreettisia esimerkkejä toimivista etäopetustoteutuksista ja opiskelijoiden reflektioita niistä. Esimerkkien kautta pohdimme muun muassa Communities of Inquiry -mallin mukaisten läsnäolon ulottuvuuksien ilmenemistä vuorovaikutusteemaisen opintojakson verkkototeutuksessa sekä rooleihin perustuvassa virtuaalidraamatehtävässä, jossa opettajaopiskelijat toimivat ryhmissä avattarina virtuaalimaailmassa. 

Esitys pohjautuu kahdessa meneillään olevassa hankkeessa tehtävään työhön. Yhtäältä se liittyy opettajankouluttajien tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen ja tutkimukseen keskittyvään hankkeeseen, jota toteutetaan neljän suomalaisen korkeakoulun yhteistyönä. Toisaalta se linkittyy eurooppalaiseen hankkeeseen, joka liittyy opettajankouluttajien digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja jossa on mukana partnereita neljästä maasta.