Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Kiertotalous tutuksi rakennusalan opiskelijalle
Hybridiopetus Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Kiertotalous tutuksi rakennusalan opiskelijalle
Autere-Kesti Anni apulaisrehtori  at RATEKO/ Rakennusteollisuus RT ry anni.autere-kesti@rateko.fi 0442777140


Jääskeläinen Mirva tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija  at RATEKO/ Rakennusteollisuus RT ry mirva.jaaskelainen@rateko.fi 0400464828

Pasala Ulla-Mari koulutuskoordinaattori  at RATEKO/ Rakennusteollisuus RT ry ulla-mari.pasala@rateko.fi 0400956557

Kestävä kehitys tutuksi rakennusalan opiskelijalle 
Kestävän kehityksen osaaminen, jatkuva oppiminen, muutokseen sopeutumistaidot ja digitaaliset taidot on tunnistettu tulevaisuuden työelämässä tarvittavaksi osaamiseksi. Kestävä rakentaminen ja vähähiilinen kiertotalous ovat osa globaalia muutosprosessia, ja muutoksen ymmärtäminen ja sen sisäistäminen vaatii osaamista. 

Rakentaminen ja kiertotalous -koulutus tähtää yhteisöjä uudistavaan oppimiseen, valmistaa kiertotalouden edellyttämään muutokseen ja luo edellytykset toimia muutoksen edellyttämällä tavalla. Rakennetun ympäristön osuus ympäristövaikutuksista on iso, ja rakentajien vaikutusmahdollisuudet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi ovat suuret. Rakennusala voi toimia vähähiilisessä kiertotaloudessa yhteiskunnan veturina, mutta taitojen omaksuminen ja oppiminen vaatii aikaa ja koulutuksen.  

Koulutuksen osaamistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteen; ymmärtää ja osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia; haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja, sekä haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea kiertotaloutta. Koulutuksella on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin ja osaamiseen. 

Haasteena tiedon ja aineistojen määrä, näkökulmien moninaisuus ja tulevaisuuden tietotarpeiden paketointi opiskelijaystävälliseen muotoon 
Rakentamisen vähähiilinen kiertotalous on laaja kokonaisuus, johon liittyvä tietoa on runsasta, mutta se on hajallaan. Ratkaisuja ja tietoa on valtavasti, mutta asioiden vieminen kiertotalouden visioista konkretian tasolle on vielä kesken. 

Talonrakentamisen alalla vähähiilisiin ratkaisuihin voidaan päästä useita vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Samalla vähähiilisyys on sovitettava yhteen kestävän rakentamisen muiden tavoitteiden sekä turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden kanssa. Sisällön rajaaminen ja oleellisten teemojen valinta, sekä käytettävien lähteiden ja aineistojen valinta oli näin ollen työläs, mutta tärkeä vaihe ennen koulutuksen rakenteen ja sisältökäsikirjoituksen teko.  

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta tekijöiden oli sukellettava mukaan keskeneräiseen ja nopeasti kehittyvään kiertotalouden maailmaan. Myös lakiuudistusten aikataulut ja huhtikuussa muuttunut maailman tilanne tekivät sen, että koulutuksen sisältöjä pitää päivittää suunniteltua nopeammin. 

Koska koulutus on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen talonrakennusalan tutkinto-opiskelijoille, koulutussisältöjen sanallistaminen, kuvaaminen ja tiivistäminen ja kohderyhmälle sopivaksi paketiksi haastoi tekijät. Tavoitteena oli, että erilaisten näkökulmien kokonaisuus muodostaa motivoivan ja opiskelijaystävällisen koulutukseksi, johon on poimittu ne elementit, joista opiskelijoille tulee olemaan eniten hyötyä toimintaympäristössä, joka on vasta kehittymässä ja muotoutumassa. Tavoitetta tuettiin muuttamalla tekstisisältöjä oppijaa aktivoiviksi toiminnallisuuksiksi, kuviksi, videoiksi ja tehtäviksi. Haasteita asetti sisällön käsitteellisyys ja sen konkretisoiminen kohderyhmälle. 
 
Järjestelmällisesti edeten 
Projektiryhmä koottiin sisällön, opetusteknologian ja digipedagogiikan, sekä markkinoinnin ja viestinnän osaajista. Ulkopuolisista osaamista käytettiin kuvitusten ja animaatioiden teossa. Sisältö arvioitiin ja validoitiin ulkopuolisella alan asiantuntijalla. Koulutus toteutettiin modulaarisesti osissa ja moduulit pilotoitiin ja testautettiin ammatillisilla opettajilla, opiskelijoilla, yritysedustajilla sekä kolmannen sektorin kumppaneita. Täysin valmis koulutus kävi lopuksi läpi alan asiantuntijatahon tekemän validoinnin.  
 

Oppia ikä kaikki 
Koulutuksen teossa opittiin sekä uutta että varmistuttiin monen käytännön kautta opitun asian tärkeydestä. Projektinhallinnan merkitys ison koulutuskokonaisuuden teossa on tärkeää. Tekijöillä tulee olla riittävästi aikaa tekemiseen ja projektin hyvällä suunnittelulla ja johtamisella se voidaan varmistaa. Jokaisella tulee myös olla selkeä käsitys roolistaan ja tehtävästään.  

Tarkan riskianalyysin tekeminen ennen projektin alkua on hyvä tehdä. Näin mahdolliset projektiryhmäläisten pitkät poissaolot, käytettävien välineiden tekniset haasteet tai ostopalveluissa tapahtuvat viivästykset tai muut poikkeamat suunnitelmista eivät pääse kohtuuttomasti haittamaan koulutuksen valmistumista. Tässä projektissa etenemisestä tehtiin tarkat muistiinpanot ja dokumentaatio, mikä auttoi työn tekemistä haasteista huolimatta. 

Viimeistelyyn tarvittavan ajan ja tarkistettavien asioiden määrä pääsee aina yllättämään, muttei välttämättä negatiivisella tavalla. Laadukkaan opiskelukokonaisuuden eteen on mukava tehdä töitä.