Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Kehittäjäopettajat digipedagogisen kehittämistyön mahdollistajana
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 24 -
Ajankohta: 6.10.2022 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Sihvo Päivi Projektipäällikkö  at Karelia-ammattikorkeakoulu paivi.sihvo@karelia.fi


Hyttinen Mikko
Hyttinen Mikko Lehtori  at Karelia-ammattikorkeakoulu mikko.hyttinen@karelia.fi 0503156626

Salminen Risto Projektiasiantuntija  at Karelia-ammattikorkeakoulu risto.salminen@karelia.fi

Sihvo Päivi Projektipäällikkö  at Karelia-ammattikorkeakoulu paivi.sihvo@karelia.fi

Rokkila Minna
Rokkila Minna Erikoissuunnitelija  at Karelia-amk minna.rokkila@karelia.fi 0503640347

Karelia-ammattikorkeakoulussa on luotu uusi kehittäjäopettajamalli, missä yhdistyy pedagoginen kehittäminen, digipedagogiset ja teknologiset kokeilut sekä opettajakollegoille entistä vahvemman digipedagogisen osaamisen jakaminen. 

Kehittäjäopettajat ovat opettajia, jotka keskittyvät syvällisesti johonkin teemaan, josta he lisäävät teknologiakokeiluiden kautta asiantuntijuutta. Toimintatapa loi jo ensimmäisistä kokeiluista lähtien toimintamalleja, joiden avulla on saatu mm. yhdistettyä työelämä koulutukseen siten, että sekä opiskelijat että työelämäorganisaatiot saavat yhteistyöstä enemmän irti. Tätä ovat tukeneet mittavat investoinnit opetustilojen teknologiaan, etäosallistumis- ja ohjausratkaisuihin sekä XR-teknologiaan.

Kokeiluissa on muun muassa laajennettu simulaatiotilaisuuksiin osallistumista liittämällä tuttuun Teams-etäyhteyteen järjestelmiä, jotka tuovat kuva- ja äänilähteiden hyödyntämiselle uusia mahdollisuuksia etenkin etäosallistujia ajatellen. 

Kokemus kehittäjäopettajien toiminnasta on luonut ”Opettajalta opettajalle”-toimintamallin, mikä on kirjattu Karelian strategiaan. Pedagogisen kehittämisen mahdollistamiseksi Kareliassa on investoitu viime aikoina merkittävästi digitaalisten työkalujen ja menetelmien sekä uusien oppimisympäristöiden käyttöönottoon. Opetus- ja muun henkilöstön käyttöön on saatu erilaisia etäosallistumisen mahdollistavia opetus-, tuotanto- ja yhteissuunnittelutiloja sekä eri koulutusalojen uusimpia ohjelmistoja. Kaikissa on huomioitu se, miten uusimmat menetelmät ja työkalut soveltuvat työelämän tarpeisiin ja heidän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opettajalta opettajalle ohjelmassa kehittäjäopettajat jakavat omaa osaamistaan sekä innostavat ja tukevat uusien digitaalisten työkalujen pedagogista hyödyntämistä opetus- ja muuhun kehittämistyöhön.

Kareliassa digipedagogiikan kehittämisellä halutaan vastata uudistumiseen ja jatkuvan oppimisen haasteisiin, joita tuodaan esiin muun muassa korkeakoulujen yhteisessä Digivisio 2030 -hankkeessa. Kareliassa on koettu, että kehittäjäopettajat auttavat ammattikorkeakoulua ottamaan haltuun uusia työkaluja ja menetelmiä mutta samalla luomaan pedagogista toimintakulttuurin, jonka avulla kehittämisessä kuullaan paremmin työelämää. Uudet työkalut ei aina ole aivan uusia, vaan ne voivat olla jo käytössä olevia teknologioita, joita kokeiluiden kautta hyödynnetään uudella tavalla. Se, että kaikki Karelian ja työelämän käyttämät työkalut ja digitaaliset palvelut, eivät aina ole tismalleen samoja, on vain etu. Työelämäorganisaatiot haluavat, että valmistuvilla opiskelijoilla löytyy taitoja, joilla he voivat ottaa haltuun erilaisia, heidän työtään helpottavia työkaluja. Uuden teknologian hyödyntäminen opetuksessa auttaa kasvattamaan opiskelijoiden henkistä kapasiteettia uusien työkalujen haltuunottoa varten. Uusi teknologia voi olla opettajan näkökulmasta ensisijaisesti opetusteknologiaa, mutta kehittäjäopettajien tekemä työ auttaa löytämään teknologialle myös muita käyttötarkoituksia. 

Kehittäjäopettajat ovat suuressa roolissa opettajien kehittymisen tukemisessa. Opettajat saavat digitaalisiin palveluihin tukea myös digimentoreilta, joilla on asiantuntemusta laajasti muttei yhtä syvästi, kuin kehittäjäopettajilla, joilla tukitehtävät ja asiantuntemus kohdistuvat kapeammille sektoreille. 

Kehittäjäopettajiksi hakeutui opettajia, jotka olivat kiinnostuneet kehittämään jotain oman koulutusalansa, työelämän ja uuden teknologian kombinaatiota. Kehittämistyössä opettajat saivat aikaa ajattelulle ja uuden ideoinnille, minkä jälkeen tehtiin kokeiluita. Onnistumiset ja epäonnistumiset kehittivät tekemistä ja varmistivat, että kehittäjäopettajat oppivat käyttämään työkaluja ja menetelmiä niin, että he voivat tukea kollegoitaan.

Työskentelyn on mahdollistanut kolmen hankkeen Tulevaisuuden työ -hankekokonaisuus, jossa on uudistettu Karelian opetusta, oppimisympäristöjä ja toimintatapoja muun muassa uuden teknologian avulla. Hankkeen turvin tehty kehitystyö perustuu monin paikoin kyselytutkimukseen, jossa opetushenkilöstöltä udeltiin digipedagogisista kehittymistarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Vastausten perusteella valittiin sisältöjä ja uusia työkaluja, joita opetushenkilöiden kanssa otetaan käyttöön. Tässä kehittäjäopettajatoiminta ja opettajalta opettajalle ohjelma on ollut erittäin arvokasta.

Tässä esityksessä haluamme esitellä Kareliassa luotua uutta mallia, sen toimintaa sekä uusia oppimisympäristöjä sekä yhteissuunnittelutiloja, joissa hyödynnämme uutta teknologiaa. 


Karelia-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ kehittämiskokonaisuus (1.10.2020-31.8.2021) muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) Karelian oma pedagoginen investointi, 2) Tulevaisuuden työ -investointi (EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) ja 3) Tulevaisuuden työ (ESR/Etelä-Savon ELY-keskus).  https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/