Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Kansallinen digitalisaation edistäminen - paperinmakuisista strategioista käytäntöön (eNorssi/FCLab
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 6.10.2022 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Kansallinen digitalisaation edistäminen  - paperinmakuisista strategioista käytäntöön (eNorssi/FCLab
Tammi Tuomo ambassador  at eNorssi, FCLab, Tampereen yliopisto tuomo.tammi@tuni.fi


Horila Mikko lehtori  at eNorssi, FCLab, Tampereen yliopisto mikko.horila@tuni.fi +358505452424

Tammi Tuomo lehtori  at eNorssi, FCLab, Tampereen yliopisto tuomo.tammi@tuni.fi +358405497142

Hilpinen Markku lehtori  at eNorssi, Jyväskylän yliopisto markku.v.m.hilpinen@norssi.jyu.fi +358503390151

Laukkarinen Anna lehtori  at Kohderyhmänä on perusopetuksen ja lukion opettajat sekä rehtorit anna.laukkrinen@norssi.jyu.fi +358 503005025

Harjoittelukouluverkoston eli eNorssin keskeinen tehtävä on toimia tiennäyttäjänä ja alueellisena täydennyskoulutuksen tarjoajana. Tätä kehitystehtävää pyritään toteuttamaan aktiivisesti monella rintamalla, yhtenä niistä toimii eNorssin TVT-ryhmä. Ryhmä tutkii, kokeilee ja kehittää teknologian käyttöä opetuksessa ja ohjatussa harjoittelussa ja toimii tiiviissä yhteistyössä  FCLab-verkoston kanssa. Toiminnan tavoitteena on mm. edistää kansallista digitalisaatiota täydennyskoulutuksen ja uusien opettajien koulutuksen kautta. Verkosto toimii aktiivisesti muiden verkostojen ja erityisesti Opetushallituksen kanssa.

Lukuvuoden 2022 – 2023 aikana verkosto on laatinut uuden TVT-strategian, osaamistasotaulukot (vrt. uudet lukutaidot), eNorssin ohjelmointipolun sekä muita apuna toimivia dokumentteja. Prosessiin ovat osallistuneet lähes kaikki yliopistolliset harjoittelukoulut. 

Seuraavana vaiheena edessä on tietostrategian haastavin kohta, eli strategian jalkauttaminen. Tavoitteisiin pääsemiseksi yksiköissä tuotetaan erilaisia toimintamalleja henkilöstön digitaitojen ja pedagogisten valmiuksien kehittämiseksi. Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittämiseksi perinteisemmän opetuksen ohella kehitetään erilaisia muita  keinoja, kuten digiviikkoja, työpajoja, oppilasagenttitoimintaa jne.   

Paitsi jo työssä olevien opettajien myös tulevien opettajien pedagoginen digiosaaminen tulee varmistaa. Eräänä esimerkkinä tähän liittyen käsitellään digitaitojen jalkauttamista opetusharjoitteluun Jyväskylän normaalikoulussa.

Jyväskylän normaalikoulussa harjoittelee noin 1000 opiskelijaa vuosittain aineen- ja luokanopetuksen koulutusohjelmissa. Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vyöryessä myös koulumaailmaan, ryhdyttiin myös opetusharjoittelun puitteissa miettimään tietotaidon jalkauttamista, paitsi oppilaille ja koulun opettajille, mutta myös tulevaisuuden opettajille. Vuosien aikana painopiste itse laitteiden käytön osaamisesta on siirtynyt opettajien pedagogisten digitaitojen kehittämiseen, jotta tieto- ja viestintäteknologia näyttäytyisi luonnollisena  ja arkipäiväisenä osana oppimista ja opetusta. Tulevaisuuden opettajien pedagogista digiosaamista tukemaan olemme kehittäneet opetusharjoittelujaksojen yhteyteen johdonmukaisen koulutuspolun, jonka tarjoaa valmistuville opettajille vähintäänkin perusvalmiudet ja ymmärryksen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksista oppimisen tukena ja välineenä. 

Esityksessä pyritään tarjoamaan osallistujille konkreettisia ideoita ja ratkaisuja siihen, miten strategiadokumentti saadaan elämään arjessa ja opettajat sitoutettua toimintaan.