Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Digi-iltapäivämillä iloa ja intoa opettajien digiosaamiseen
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 7.10.2022 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Arböl-Lilleberg Katrine ohjaava opettaja  at Turun normaalikoulu karbli@utu.fi 0503297837


Arböl-Lilleberg Katrine ohjaava opettaja  at Turun normaalikoulu karbli@utu.fi 0503297837

Sjölund Jari sovellussuunnittelija  at Turun normaalikoulu jari.sjolund@utu.fi 0438220274

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tarkoituksena on, että yhdenvertaisuus toteutuu lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa. Toteutuuko se? Koulumaailmassa toteutumista saattavat haitata opettajien epätasaiset digitaidot ja vaihteleva kiinnostus tieto- ja viestintäteknologiaa, ohjelmoinnillista ajattelua ja jopa medialukutaitoa kohtaan. Tällainen oli alkutilanne meidän koulussamme.

Muutos tilanteeseen oli välttämätön, sillä uudet lukutaidot https://uudetlukutaidot.fi/ on meillä nostettu 2022 alkavan tietostrategian ytimeen. Nämä ovat keskeisiä oletettavasti monen muunkin opetuksen järjestäjän uusissa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmissa. Meidän tietostrategiassamme on oppilaille määritelty osaamisen tasot jokaiselle uusien lukutaitojen osa-alueelle, ja oppilaiden osaaminen on pohjana myös nykyisten ja tulevien opettajien digiosaamisen kehittämiselle. Tähän tarpeeseen lähdimme vastaamaan kehittämällä toimintaan mallia, joka olisi sekä toimiva että tuloksekas.

Syntyi toimintamuoto, joka on monistettavissa helposti eri tyyppisissä kouluyhteisöissä hyödyntämällä kunkin koulun olemassa olevia resursseja – niin varustelun kuin talon oman digiosaamisen tasolla. Näin ollen mallillamme on hyvät mahdollisuudet edistää digitalisaatiota laajemminkin.

Mallissamme oli kolme vaihetta. Aluksi inventoimme kaikki koulumme digioppimisen laitteet ja välineet. Kokosimme myös listan opettajien käyttämistä oppimisympäristöistä ja ohjelmista. Näiden pohjalta loimme kyselyn, jolla kartoitettiin, missä määrin opettajat osaavat käyttää laitteita ja ohjelmia ja mistä he haluaisivat koulutusta. Toiveiden pohjalta laadimme ohjelmarungon säännöllisesti lukuvuoden mittaan pidettäville lyhyille koulutuksille, joita kutsumme digi-iltapäivämiksi.

Inventointi suoritettiin käymällä läpi kaikki koululle vuosien mittaan ja eri hankkeissa kertyneet laitteet ja välineet. Kaikki laitteet ja välineet paikallistettiin ja luetteloitiin. Opettajien säännöllisesti käyttämistä ohjelmista ja verkkosovelluksista saatiin alustava luettelo pyytämällä heitä listaamaan niitä vapaamuotoisesti. Kyselylomakkeemme koostui kolmesta osiosta: ensimmäisen osion muodostivat laitteet ja välineet, toisessa olivat ohjelmat, järjestelmät ja lisenssit, jotka hankitaan ja joita ylläpidetään keskitetysti, ja kolmas osio koostui 27 opettajan luettelemista ilmaisista verkkosovelluksista (esimerkkinä liitteessä koonti laitteista ja välineistä).

Kyselyn (N=64) perusteella tiedämme esimerkiksi, että kaksi kolmannesta opettajista on kiinnostunut pelillisyyden mahdollisuuksista, mutta vain yksi kolmannes on kiinnostunut sosiaalisen median käytöstä opetuksessa. Koska koulumme opettajakunta on verrattain suuri ja koostuu eri ikäisistä opettajista, kyselymme tulokset saattavat olla käyttökelpoisia muillekin digikoulutuksen suunnittelijoille ja järjestäjille.

Ensimmäiset digi-iltapäivämät pidettiin keväällä 2022. Ohjelmaan valittiin opettajien toivomia välineitä ja ohjelmia, jotka soveltuvat koulussa oppilaiden loppukevään projektimuotoiseen työskentelyyn. Yhden iltapäivän aikana pidettiin neljä koulutuspajaa eri aiheista: ThingLink, Minecraft for Education, Design Spark ja 3D-tulostus sekä iMovie-videon tekeminen vihertaustaa hyödyntäen.

Digikoulutusta järjestetään kouluissa paljonkin, mutta haasteena usein on, miten opettajat saadaan mukaan ja miten opitut asiat otetaan käyttöön oppilaiden kanssa. Mallimme osoittautui ensimmäisen kerran perusteella toimivaksi. Tähän vaikutti neljä seikkaa. Ensinnäkin koulutusten sisältö oli valittu opettajien kyselyssä esittämien toiveiden perusteella, minkä ansiosta moni halusi osallistua kevään kiireistä huolimatta. Neljän rinnakkaisen koulutuspajan ansiosta ilmoittautuneita oli paljon, mikä loi suuren tapahtuman tuntua ja innosti opettajia lähtemään mukaan, koska ”kaikki muutkin” osallistuvat. Toiseksi, ajoitus oli onnistunut. Digi-iltapäivämien aiheet olivat sellaisia, että opettajat pystyivät ottamaan uuden oppimansa asian heti käyttöön omien oppilaidensa kanssa kevään oppimisprojekteissaan. Kolmanneksi, digi-iltapäivämät oli koulun johdon kanssa sovittu veso-kelpoisiksi, eli opettajat saivat osallistumisesta myös opintosuoritteen. Viimeiseksi, kouluttajina toimivat koulun omat opettajat, jolloin koulutukseen on mukava osallistua ja koulutettava tietää saavansa tukea ja neuvoja tarpeensa mukaan myös koulutuksen jälkeen. Tätä tukee koulumme digikoulutustarjotin, eli käytäntö, jossa kuka tahansa koulun opettaja voi pyytää vertaistukea digiasioissa toiselta opettajalta, jolle maksetaan tästä korvaus. Kokonaisuutena digi-iltapäivämiä pidettiin mukavana ja onnistuneena tapahtumana.