Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolku tutkimusperustaisena taustana monialaiselle opetukselle
Hyvät käytänteet Koodaus medialukutaito opetussuunnitelma
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Teemu Leinonen
Ajankohta: 2.12.2021 14.15 - 14.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolku tutkimusperustaisena taustana monialaiselle opetukselle
projektitutkija  at Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto janne.fagerlund@jyu.fi


Fagerlund Janne
Fagerlund Janne Tohtorikoulutettava  at Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto janne.fagerlund@jyu.fi 0408054711

Lehtoranta Jukka
Lehtoranta Jukka Projektitutkija  at Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto jukka.pe.lehtoranta@jyu.fi

Gradia, Peltonen Marika
Peltonen Marika Opetusteknologian asiantuntija  at Gradia marika.peltonen@gradia.fi 0403415399

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko Yliopistonlehtori  at Opettajankoulutuslaitos mikko.vesisenaho@jyu.fi

Zhidkikh Denis
Zhidkikh Denis Tutkimusavustaja  at Opettajankoulutuslaitos denis.d.zhidkikh@jyu.fi

Esityksessä kuvataan

  • perusopetukseen soveltuvaa ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolkua,
  • sen tutkimusperäistä kehittämistä aihepiirin tuoreimpiin tutkimusjulkaisuihin pohjautuen sekä
  • konkreettisia keinoja monialaisen opetuksen ja oppimisen tukemiseen oppimispolun eri vaiheilla (luokat 1.-9.).

Selkärangan esitykselle antaa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutettu kansainvälinen Erasmus+ -hanke “CodeInnova”. Hankkeessa tuotettiin perusopetuksen 1.-9.-vuosiluokat kattava ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolku. Polku tuotettiin yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhdistäen sekä ajantasaista kansainvälistä että kotimaista tieteellistä tietoa ja laajasti opetusalan käytännön kokemustietoa. Oppimispolun taustalla on Euroopan tasolla tehty opetussuunnitelmien vertailu, jonka avulla polkua on räätälöity sopimaan mahdollisimman monen maan opetussuunnitelmaan.

Tutkimustaustana oppimispolulle toimii muun muassa vertaisarvioitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus koskien erityisesti seuraavia kysymyksiä: Mikä on ohjelmoinnillisen ajattelun kasvatustavoite laaja-alaisesti peruskoulussa? Millaisin erilaisin keinoin ohjelmoinnillista ajattelua voidaan oppia, opettaa ja arvioida? Kysymyksiin vastaaminen soveltamalla kansainvälistä tieteellistä tietoa tuo uusia ulottuvuuksia suomalaiseen ohjelmoinnin opetukseen: suomalaisessa ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa korostuvat laajalti ongelmanratkaisu visuaalisilla ohjelmointikielillä ja esimerkiksi maker-tekemisen kautta, mutta ohjelmoinnillista ajattelua voidaan tulkita laajemminkin. Sitä voidaan tulkita holistisena ymmärryksen, osaamisen ja asenteidenkin kokoelmana, jossa ohjelmoinnilliseen ongelmanratkaisuun yhdistyy ennen kaikkea kyky tarkastella kriittisesti ohjelmoinnillisen maailman monimutkaisuutta ja sen vaikutuksia eri elämänalueilla. Käytännön tasolla polussa yhdistyvätkin ohjelmointiin ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun liittyvien loogisen ongelmanratkaisutaitojen lisäksi monilukutaito sekä ohjelmoinnin yhteiskunnalliset ja sosiaaliset näkökulmat. Oppimispolun voidaan näin ollen nähdä laajentavan tärkeällä tavalla jokseenkin kapea-alaista näkemystä ohjelmoinnin opetuksesta, johon suomalainen perusopetuksen opetussuunnitelma johdattelee.

Esityksessä nostetaan esimerkkejä oppimispolun mukaisen ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun oppimisen tueksi tehdyistä ja niihin mukautuvista avoimista, monialaisista oppimateriaaleista. Keskeinen osa materiaaleista on CodeInnova-hankkeessa tuotetut tuntisuunnitelmat. Tuntisuunnitelmien avulla pyritään tarjoamaan opettajille käytännön keinoja ohjata oppilaita oppimaan niitä ohjelmoinnillisia tietoja ja taitoja, joita voidaan tarvita nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän monimutkaisia ongelmia ratkaistaessa sekä toimiessa kriittisesti ja vastuullisesti hyperdigitaalisissa ympäristöissä.