Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä
kotoutuminen lukutaito Oppimisvaikeus Oppimisympäristöt tilat ja oppiminen Työssä oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Jaakko Salo
Ajankohta: 2.12.2021 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä
Erityisasiantuntija  at Erilaisten oppijoiden liitto riikka.marttinen@eoliitto.fi


Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä -esitys tarjoaa uutta näkökulmaa oppimisvaikeuksien ilmenemiseen ja apuvälineratkaisuihin työelämässä. Esityksessä tutustutaan verkossa olevaan kaikille avoimeen “Työ sujuvaksi!” -materiaalipakkiin. Se tarjoaa tietoa, vinkkejä ja apuvälineratkaisuja tilanteisiin, joissa oppiminen on vaikeaa. Materiaali on tehty työelämän tarpeisiin, mutta siitä voi hyötyä kuka tahansa. 

Yhteiskunta ja erityisesti työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Työelämän muutoksessa perustaitojen hallinta on tärkeää, koska työelämä vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Melkein kaikissa töissä tarvitaan lukemista, kirjoittamista ja jatkuvaa oppimista. Suomessa on 600 000 työikäistä (16–65-vuotiasta), joilla on heikot perustaidot. (OECD:n PIAAC-tutkimus 2012). Oppimisvaikeuksia on alakohtaisesti arviolta jopa 20–25 %:lla aikuisista. Oppimisvaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan. Tästä ei kuitenkaan ole työpaikoilla tai ammatillisessa koulutuksessa riittävästi tietoa, ja tuen tarve jääkin usein tunnistamatta.  

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, OPPI-VA-hankkeen (ESR, 2017–2019) tavoitteena on ollut tehdä oppimisvaikeuksia tutummaksi ja edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Hankkeessa oli mukana kahdeksan yritystä. Toimenpiteet räätälöitiin yritysten tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Suuressa osassa yrityksiä kartoitettiin aluksi oppimisvaikeuksien yleisyyttä henkilöstökyselyllä. Lisäksi haastateltiin esimiesten ja työntekijöiden edustajia. Henkilöstölle annettiin valmennusta oppimisvaikeuksista, puheeksi ottamisesta sekä hyötysovellusten mahdollisuuksista. Usein perehdyttäminen ja viestintä nousivat keskeisiksi kehittämisen kohteiksi. Esimiehiä ja työntekijöitä opastettiin tekemään perehdytysvideoita sekä selkeyttämään viestintää ottamalla huomioon oppimisvaikeudet työssä. 

Työvälineiden digitalisoitumiseen liittyi kuitenkin monia pulmia. Yritysten tarjoamat välineet (älypuhelimet, tabletit) olivat osin vanhentuneita tai muuten sopimattomia esimerkiksi viestintäkanavien hyödyntämiseen tai materiaalien työstämiseen. Kaikissa yrityksissä ei ollut käytössä työnantajan tarjoamia välineitä, ja työntekijät käyttivät omia älypuhelimiaan. Työntekijöiden osaaminen digitaalisten välineiden (älypuhelin/tablet) käytössä vaihteli myös paljon. Yrityksissä koettiin digitaalisten välineiden hankinta merkittäväksi ajalliseksi ja taloudelliseksi sijoitukseksi. Laitteiden hankinta vaatii aina myös huolellisen tarvekartoituksen ja työntekijöiden koulutuksen. Osa näki hankinnan tärkeänä sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin.  

Yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön kanssa löydettiin toimivia ratkaisuja työn sujuvoittamiseksi. Nämä kokemukset ja ratkaisut on koottu yhdeksi "Työ sujuvaksi!" -materiaaliksi Materiaalipakki tarjoaa tietoa ja välineitä perustaitojen tukemiseen työtehtävissä. Sieltä löytyy hyviä vinkkejä muun muassa teknologian hyödyntämisestä oppimisvaikeuksien tukemisessa sekä oppimisvaikeuksien puheeksi otosta. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja siitä hyötyvät työntekijöiden ja työnantajien lisäksi luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja työpaikka- ja palveluohjaajat. Myös henkilöstön kehittäjät, työterveyshuolto, työturvallisuus ja työsuojelu, ay-liike ja opetushenkilöstö hyötyvät työkalupakista.