Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan
Hyvät käytänteet opetuksen kehittäminen Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Ilomäki Liisa
Ajankohta: 21.3.2019 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan
Yliopistotutkija, dosentti  at Helsingin yliopisto liisa.ilomaki@helsinki.fi


Esityksessämme kerromme tutkimustuloksia opettamisesta ja oppimisesta virtuaalisessa luokkahuoneessa lukiotasolla.  Perinteisestä luokkaopetuksesta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siitä, että opiskelijat voivat olla fyysisesti ’missä tahansa’ oppituntien aikana, mutta he ovat virtuaalisesti läsnä. Perinteisestä itsenäisestä verkko-opiskelusta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siinä, että oppitunnit ovat opettajan vetämiä ja opiskelijat ovat ’läsnä’ oppitunneilla, vaikka opetus toteutetaan verkossa. Virtuaalista luokkaopetusta on toistaiseksi käytetty varsinkin harvinaisempien oppiaineiden opiskeluun, esimerkkeinä kielet tai muu kuin luterilainen uskonto, jolloin opiskelijoita voidaan koota yhdeksi opiskelijaryhmäksi lukioista eri puolilta Suomea.  Tosin virtuaalista luokkaopetusta on käytetty myös yhdessä lukiossa vaihtoehtona opiskelulle remontoitavassa koulussa.

Esiteltävän tutkimuksen tavoitteena on tutkia opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia virtuaalisesta luokkaopetuksesta. Tämän pohjalta tarkoituksemme on kehittää suunnittelumalleja (design patterns), joiden avulla virtuaalista opetusta voi helpommin toteuttaa.

 

Kursseja tutkitaan usean aineiston avulla ja käyttämällä monimenetelmällistä lähestymistapaa.

Opiskelijoiden käsityksiä on tutkittu keväällä ja syksyllä 2018 kyselyllä, joka sisältää seuraavat osiot: Osallistuminen ja yhteisöllisyys, Kurssin organisointi, Tehtävien luonne, Opiskelutaitojen tukeminen ja Digitaaliset välineet. Avoimissa vastauksissa opiskelijat pitivät myönteisinä piirteinä esimerkiksi opettajan opetustyyliä, ohjausta ja ohjeita, kurssia yleensä, kurssin sisältöjä ja hyviä tehtäviä. Haastavina esimerkiksi sitä, että opiskelu tapahtuu usein vapaa-ajalla, itseohjautuvuuden tarvetta, virtuaalista työskentelyä, ulkoisia olosuhteita ja uuteen totuttelemista. Vastaukset osoittavat, että kysely toimii hyvin ja sen avulla voi erottaa kurssien piirteitä toisistaan. Aineistoa kootaan lisää lukion 2. ja 3. jakson kursseilta ja nämä yhteiset tulokset raportoidaan esityksessä.

Opettajien arvioita opiskelijoiden kokemuksista on tutkittu samalla kyselyllä kuin opiskelijoiden käsityksiä. Lisäksi useita opettajia on haastateltu (keväällä 2018) ja haastatteluja toteutetaan lisää syksyllä 2018 – keväällä 2019. Näiden aineistojen tulokset raportoidaan samaten esityksessä.
Lisäksi joidenkin kurssien virtuaalisia oppitunteja on observoitu ja observointeja jatketaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Kursseja on arvioitu myös analysoimalla verkkoympäristön toteutusta ja tehtäviä, ja ensimmäisten tulosten perusteella tehtiin suosituksia mm. verkkoympäristön organisoimisesta, selkeyden lisäämisestä ja ohjeiden saatavuudesta.