Opiskelijan opintojen ohjauksen automatisoinnin haasteet – voiko tekoälyä hyödyntää opiskelijan ohjauksessa?
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Jorma Saarinen
Ajankohta: 22.3.2019 13.15 - 13.45 (30 minuuttia)


Oppimisanalytiikan sovellusten ja käytön avulla muotoillaan uusia tapoja hyödyntää rekisteripohjaista ja prosessipohjaista tietoa opintojen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen ja johtamisen välineenä sekä toimintakulttuurin kehittämisessä. Esityksessä kerrotaan alustavia tuloksia AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa –hankkeessa tehdystä juridisesta selvitystyöstä. Siinä analysoidaan, mitkä ovat tässä tutkimus- ja kehityshankkeessa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa henkilötietojen käsittelylle ja tietojärjestelmien toiminnallisuuksille.

Itä-Suomen yliopiston organisoiman oppimisanalytiikan käytön oikeudellisten kysymysten
selvitystyön puitteissa kartoitetaan niitä käyttötapauksia, a) joissa opiskelijoiden tietoja käsitellään hankkeen aikana tai hankkeessa kehitettävissä palveluissa sekä b) joista ilmenee, minkälaisia oppimisanalytiikkaan liittyviä käyttötarpeita hankkeessa mukana olevilla korkeakouluilla on. Tapausesimerkkejä muodostetaan partneriyliopistojen tuottamien tietojen perusteella, joissa kuvataan mm. käsittelyprosessissa tarvittavat tiedot, käsittelyprosessin käyttötarkoitus ja käsittelyprosessin lopputulos. Käyttötapausten avulla pyritään selvittämään niitä riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi tekoälyn käyttöön osana opiskelijahallintojärjestelmää tai chatbotin käyttöönottoa opiskelijan opintoneuvojana. Selvityksen pohjalta hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksia ja rajoitteita, joita lainsäädäntö ja sen perusteella laaditut ohjeet asettavat opiskelijatietojen hyödyntämiselle oppimisanalytiikkaa kehitettäessä, opiskelijatietojen data-analyysissa sekä opetusteknologian kehittämisessä ja tekoälyn hyödyntämisessä.

Laajemmin AnalytiikkaÄly-hankkeessa on olennaista opiskelun, ohjauksen ja instituutioiden johtamisen tarpeiden tunnistaminen ja uusien digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen suunnittelu ja pilotointi. Sovellusten ohella hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintamalleja ja käytäntöjä opiskelijoiden ohjaukseen ja koulutusohjelmien johtamiseen. Hankkeessa tuotetaan koko korkeakoululaitosta hyödyttävää tietoa siitä, millaisia oikeudellisia reunaehtoja liittyy rekisteritietojen ja muiden digitaalisten jälkien yhdistämiseen ja hyödyntämiseen, ja selvitetään, miten nämä reunaehdot tulisi huomioida kehitystyössä eettisten toimintamallien varmistamiseksi.