Tentittääkö? EXAMilla helpotusta opettajan arkeen
Assessment Education technology Electronic examination korkeakoulujen välinen yhteistyö opintojen joustavuus
Location: Esityssali 23 -
Chairperson: Anne Rongas
Time: 12/3/21, 12:00 PM - 12:30 PM (30 minutes)
Target group: Universities: Faculty teachers

Tentittääkö? EXAMilla helpotusta opettajan arkeen
erikoissuunnittelija  at Turun yliopisto hely.lahtinen@utu.fi


Oulun Yliopisto, Fagerholm Hanna
Fagerholm Hanna
Oulun Yliopisto
Hanna.Fagerholm@oulu.fi

Sintonen Sanna
Sintonen Sanna , erikoissuunnittelija
Tampereen ammattikorkeakoulu
sanna.sintonen@tuni.fi +358504098471

Digitaalisuus näkyy entistä vahvemmin opiskelijoiden opiskelutaidoissa ja opiskelua liittyvissä odotuksissa heidän aloittaessaan opintonsa korkeakouluissa. On korkeakoulujen vastuulla miettiä tapoja, miten näihin odotuksiin osataan ja pystytään vastaamaan. Digitaalisuus tenttimisessä ei tarkoita pelkästään sitä, että paperiset tentit siirretään sähköisiksi, vaan se tarkoittaa laajempaa osaamisen todentamisen kehittämistä. Tämä haastaa opettajat pohtimaan arviointikäytäntöjään. Korkeakouluissa paikkansa vakiinnuttanut EXAM-palvelu on mukana kehitystyössä, jolla tuetaan opiskelijaliikkuvuutta, korkeakoulujen yhteistyötä sekä opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota.

EXAMin kehitystä tehdään valtakunnallisesti 27 korkeakoulun yhteistyönä. Viime vuosina on keskitytty OKM:n kärkihankkeiden tukemana erityisesti yhteiskäytön ja ristiinopiskelun toimintojen kehittämiseen. Lisäksi EXAMin kehitystyössä painotetaan arviointia ja sen ohjausta tukevia ominaisuuksia opettajan arviointiprosessin tueksi ja tutkitaan tentistä saatavan analytiikkatiedon hyödyntämistä. 

Kärkihankkeiden mahdollistamana kehitykseen on otettu yhteiskäyttöisyys, oppimisanalytiikka ja BYOD -tenttiminen (bring your own device). Yhteiskäyttöisyys tarjoaa tenttimiseen maantieteellistä vapautta tenttivierailulla ja lisää mahdollisuuksia korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön yhteistentin avulla. Tenttivierailussa opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa tentin toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Yhteistentti taas tarkoittaa korkeakoulurajat ylittävää tenttiä, jossa opettajat ja opiskelijat voivat olla mistä tahansa EXAMin yhteistentin käyttöönottaneesta korkeakoulusta. BYOD-tentit mahdollistavat EXAM-tenttien toteuttamisen kameravalvottujen tenttitilojen ulkopuolella, esimerkiksi luentosalissa opettajan valvomana.  

Tässä foorum-esityksessä kerrotaan EXAM-tenttivierailun ja -yhteistentin sekä omakonetentin pilotin kokemuksia. Miten yhteistentin suorittaneet opiskelijat kokivat siirtymisen paperitentistä sähköiseen tenttiin? Miten järjestelmän käyttö vaikuttaa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön? Miten EXAM vaikuttaa tentin järjestämiseen?

Lopuksi pohditaan vielä mitä kaikkea voidaan tämän uuden kehityksen avulla saavuttaa, miten edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan soveltaa eri aloilla ja mihin kehitystyö tulisi suunnata seuraavaksi.