Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Osallisuudesta onnellista oloa -Mistä on opiskelijoiden osallisuus verkossa tehty?
Distance education Good practices osallisuus
Location: Esityssali 36 -
Time: 12/2/21, 5:15 PM - 5:45 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators


Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Salmela Mari
Salmela Mari mari.salmela@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Tuononen Mira
Tuononen Mira verkko-ohjaaja / Nettiperuskoulu  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia mira.tuononen@otavia.fi

Tulevaisuudessa verkko-opiskelun merkitys osana oppilaitosten arkea yleistyy entisestään. Miten vahvistamme osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vaikkemme ole enää fyysisesti samassa paikassa? Itsenäinen opiskelu verkossa omaan tahtiin mahdollistaa yksilöllisten polkujen löytämisen ilman ryhmäpainetta. Samaan aikaan opiskelu voi tuntua hyvin yksinäiseltä ja opintoihin sitoutuminen on haastavaa. Miten vahvistaa verkko-opiskelijoiden osallisuutta, sitoutumista ja ryhmään kuulumisen tunnetta, kun opiskellaan täysin verkossa?

Osallisuus on tunne, joka syntyy, kun ihminen on osa jotain yhteisöä tai ryhmää. Osallisuuteen kuuluu tasavertaisuus, arvostus, luottamus ja mahdollisuus vaikuttaa sekä tulla kuulluksi. Ihmisellä on tarve yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja osallisuus on yksi hyvän elämän perusedellytyksiä.  Osallisuus voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen (Raivio & Karjalainen 2013): riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus ja yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. Osallisuutta edistämällä voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. Osallisuutta voidaan edistää oppilaitoksissa mm. tarjoamalla vaihtoehtoisia koulutuspolkuja. (THL 2019). Verkko-opiskelu mahdollistaa yksilölliset oppimispolut joustavasti. Vaikka opiskelija ei aktiivisesti osallistuisi yhteiseen toimintaan, hän kuuluu oppilaitokseen ja voi kokea osallisuutta jo pelkästään tämän pohjalta.

Miten halu kuulua omaan opiskeluyhteisöön saadaan syttymään? Otavian Nettilukiossa verkko-opiskelijoidemme aktiivinen osallistuminen yhteisölliseen toimintaan perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisin kuin fyysisellä kampuksella, verkko-opiskelussa ei ole luontaisia ns. epävirallisia kohtaamispaikkoja.Tiettyihin aikatauluihin tai jaksoihin sidottuja rutiineja ei ole, vaan ainoastaan mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja toteuttamiseen. Näin osallisuus verkossa perustuu opiskelijan omiin intresseihin ja keskiössä on sisäinen motivaatio. 

Olemme kehitelleet opiskelijatutor- ja opiskelijakuntatoimintaa vahvistamaan opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opiskelijoiden kokemusten jakaminen lisää myös tunnetta, että yksikään opiskelija ei todellisuudessa ole yksin. Opiskelijakuntatoiminnan aktivoiminen vaatii oppilaitoksen henkilöstöltä vahvaa tukea sekä ohjausta siihen, kuinka toteuttaa toimintaa verkkoympäristössä. Toimiessaan opiskelijat löytävät oman vaikuttamisen ja osallistumisen kanavat, ja saavat mukaan myös uusia opiskelijoita.

Osallisuuden pohdinnassa keskeistä on muistaa, että osa opiskelijoista on valinnut verkko-opiskelun nimenomaan sen takia, että heidän ei tarvitsisi olla vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa. Miten tarjota opiskelijoille mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen ja löytämään oma osallistumisen tapansa? Valikoimaan kuuluu matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä osallistumaan toimintaan ja muun muassa erilaisten kyselyiden kautta olemme saaneet myös nämä ns. hiljaiset oppijat mukaan yhteiseen tekemiseen. Anonyymin kyselyn kautta on ollut mahdollista tuoda esiin omia näkemyksiään vaivattomasti  ja vaikuttaa mm. opiskelutapaamisten kulkuun. Lisäksi yksi osallistumisen tapa on sosiaalisen median kanavat. Facebook, Instagram ja WhatsApp tarjoavat mahdollisuuden osallistua oppilaitoksen toimintaan vaivattomasti, mm. keskustelemalla johonkin oppiaineeseen liittyvistä teemoista omassa Facebook-ryhmässä tai heittämällä peukun tykkäämisen merkiksi.

Esityksessä kerromme millaisia osallisuuden kokeiluja olemme Nettilukiossa tehneet, miten olemme ottaneet huomioon erilaiset osallisuuden tavat. Nostamme esille myös opiskelijoiden kokemuksia.